Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ:

Μέλη της ιστοσελίδας θεωρούνται όλοι όσοι δημιουργούν λογαριασμό χρήστη , είτε ως πιθανοί αγοραστές , είτε ως πωλητές (vendors).

Όλα τα μέλη, αγοραστές , πωλητές (vendors)  και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας evershop.gr πρέπει να επιδεικνύουν αλληλοσεβασμό κι ευγένεια. Κάθε όνομα χρήστη (αγοραστή ή πωλητή-vendor)  αφορά ένα άνθρωπο ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την συμπεριφορά και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα από το συγκεκριμένο όνομα χρήστη.

Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να αλλάξει εκτός αν παραβιάζει εμπορικά σήματα ή προσβάλλει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τρίτα άτομα. Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή κατάργησης λογαριασμών που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Μέλη της ιστοσελίδας μπορούν να εγγραφούν άτομα με ηλικία τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτερα για την πραγματοποίηση συναλλαγών . Εάν το μέλος έχει ηλικία μικρότερη των 18 ετών θα πρέπει να έχει την άδεια αλλά και την επίβλεψη ενήλικου κηδεμόνα ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ορθή χρήση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Η παροχή άδειας κι επίβλεψης από ενήλικο κηδεμόνα θα πρέπει να αφορά κάθε δραστηριότητα, δημοσίευση ή συμπεριφορά.

Απαγορεύεται η χρήση δημόσιων forum, χώρου σχολίων ή ανακοινώσεων κλπ για ανάρτηση πορνογραφικού, ρατσιστικού, υβριστικού , πολιτικού περιεχομένου ή για οποιονδήποτε διάλογο που αφορά προβλήματα με τρίτους ή με το evershop.gr.  Η ιστοσελίδα evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να μετριάζει ή να διαγράφει σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύουν τα μέλη και που δεν τηρεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Ο λογαριασμός του μέλους δεν πωλείται και δεν μεταβιβάζεται. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανακατεύθυνση σε άλλη ιστοσελίδα πωλήσεων προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν τέλη επιτυχημένης πώλησης. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται τον λογαριασμό σας επικοινωνήστε με το evershop.gr για την διαγραφή του.

Διατηρείστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ακριβή και αληθή. Το evershop.gr  θα χρησιμοποιεί το δηλωμένο email για επικοινωνία με τα μέλη.

Το evershop.gr καλεί τα μέλη να λύνουν μεταξύ τους τυχόν διαφορές στις οποίες η ιστοσελίδα και οι διαχειριστές της δεν μπορούν να επέμβουν. Όσα μέλη δεν τηρούν τους όρους χρήσης ενδέχεται να διαγράφονται από την ιστοσελίδα οριστικά παραμένοντας υπόχρεοι  για την καταβολή οφειλόμενων τελών σύμφωνα με τους όρους χρήσης της σελίδας evershop.gr

Πολλαπλοί χρήστες λογαριασμών επιτρέπονται μόνο όταν οι χρήστες είναι συνεργάτες ή συνέταιροι που ευθύνονται αμφότεροι για το τελικό προϊόν που εκθέτουν. Πχ. Ζωγράφος υφασμάτων και έμπορος υφασμάτων.

Η επικοινωνία μεταξύ μελών εννοείται ότι αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του evershop.gr για λόγους υποστήριξης, συμβουλών, οδηγιών κλπ.  Συνιστούμε μεγάλη προσοχή κατά την χρήση πολύ προσωπικών πληροφοριών με άλλα μέλη.  Οι μηχανισμοί επικοινωνίας του evershop.gr δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για απρόκλητη διαφήμιση, αίτηση χορηγιών ή spam.

Συναλλαγές:

Ο σκοπός του evershop.gr είναι να συνδέσει αγοραστές (buyers) με πωλητές (vendors ή sellers) .Ως αγοραστές , κάνοντας μία παραγγελία μέσω του evershop.gr διενεργείτε μία συναλλαγή με έναν ανεξάρτητο πωλητή η οποία απλά διευκολύνεται από το evershop.gr

Αγοραστής και Πωλητής ενημερώνονται ταυτόχρονα με email για κάθε παραγγελία και η ολοκλήρωση συναλλαγής πραγματοποιείται αφού εξοφληθεί το σχετικό τίμημα από τον αγοραστή κι αφού αποσταλεί το προϊόν από των πωλητή στον αγοραστή.

Το evershop.gr καταβάλλει προσπάθεια ώστε να παρέχονται ομογενείς υπηρεσίες πώλησης προς τους αγοραστές αλλά επειδή κάθε πωλητής είναι μία ανεξάρτητη οντότητα είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορές από πωλητή σε πωλητή.

Το evershop.gr δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης με διαφορετικούς τρόπους πληρωμής (paypal, πιστωτικές κλπ) 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Οι Γενικοί Όροι του evershop.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί κανονισμοί οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με το παρόν, και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας δεδομένωνκαι η διευθέτηση τελών, τα απαγορευμένα προϊόντα, ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας evershop.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του evershop.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο evershop.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του evershop.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του evershop.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και αδικαιολόγητα να τροποποιήσει μερικώς ή πλήρως ή/και να διακόψει προσωρινά ή ορστικά την παροχή των υπηρεσιών του χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του.
B. ΑΓΟΡΑ στο evershop.gr
1. Σκοπός
Το evershop.gr θέτει την ιστοσελίδα evershop.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (εφεξής: «Προϊόντα») από τα ίδια τα μέλη. Χάριν ευκολίας οι παρόντες Γενικοί Όροι χαρακτηρίζουν αυτόν που προσφέρει ένα προϊόν ως «Πωλητή», αυτόν που αποκτά ένα προϊόν ως «Αγοραστή» και την σύμβαση αγοραπωλησίας ως «Αγορά».
 
2. Χρήση με αποκλειστική ιδία ευθύνη των μελών
Στη συγκεκριμένη αγορά τα μέλη μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνάπτονται μεταξύ των μελών (Αγοραστή και Πωλητή) βάσει των προσφορών που αναρτούν οι Πωλητές) δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε εκπλήρωση της συμβάσεως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή. Το evershop.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις συμβάσεις που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. Εξυπακούεται ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών σε σχέση με την μεταξύ τους σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν και να τα δεσμεύουν κατά τα νομίμως προβλεπόμενα καθώς και κατά τις περί πωλήσεως διατάξεις του ΑΚ ακόμα και σε περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης λειτουργίας του evershop.gr.

3. Νομική υπόσταση του evershop.gr
Το evershop.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την αγοραπωλησία των προϊόντων. Το evershop.gr, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Το evershop.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα.
α) Το evershop.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το evershop.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται.
β) Επίσης το evershop.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση μέσω της διαδικασίας της δημοπρασίας τα μέλη της. 
 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Οι Γενικοί Όροι του evershop.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί κανονισμοί οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με το παρόν, και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας δεδομένωνκαι η διευθέτηση τελών, τα απαγορευμένα προϊόντα, ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας evershop.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του evershop.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο evershop.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του evershop.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του evershop.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και αδικαιολόγητα να τροποποιήσει μερικώς ή πλήρως ή/και να διακόψει προσωρινά ή ορστικά την παροχή των υπηρεσιών του χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του.

B. ΑΓΟΡΑ στο evershop.gr

1. Σκοπός

Το evershop.gr θέτει την ιστοσελίδα evershop.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (εφεξής: «Προϊόντα») από τα ίδια τα μέλη. Χάριν ευκολίας οι παρόντες Γενικοί Όροι χαρακτηρίζουν αυτόν που προσφέρει ένα προϊόν ως «Πωλητή», αυτόν που αποκτά ένα προϊόν ως «Αγοραστή» και την σύμβαση αγοραπωλησίας ως «Αγορά».

 

2. Χρήση με αποκλειστική ιδία ευθύνη των μελών

Στη συγκεκριμένη αγορά τα μέλη μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνάπτονται μεταξύ των μελών (Αγοραστή και Πωλητή) βάσει των προσφορών που αναρτούν οι Πωλητές) δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε εκπλήρωση της συμβάσεως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή. Το evershop.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις συμβάσεις που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. Εξυπακούεται ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών σε σχέση με την μεταξύ τους σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν και να τα δεσμεύουν κατά τα νομίμως προβλεπόμενα καθώς και κατά τις περί πωλήσεως διατάξεις του ΑΚ ακόμα και σε περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης λειτουργίας του evershop.gr.

3. Νομική υπόσταση του evershop.gr

Το evershop.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την αγοραπωλησία των προϊόντων. Το evershop.gr, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Το evershop.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα.

α) Το evershop.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητεςΈκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το evershop.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται.

β) Επίσης το evershop.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση μέσω της διαδικασίας της δημοπρασίας τα μέλη της. Το evershop.gr συνιστά στα μέλη του να ελέγχουν διαρκώς τον κατάλογο με τα απαγορευμένα προϊόντα ο οποίος εμπλουτίζεται συνέχεια και δεσμεύει τα μέλη αφού η ανάρτηση προς πώληση προϊόντων από τον κατάλογο αυτό απαγορεύεται! Σε κάθε περίπτωση το evershop.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων στα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης/μέλος. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, μαϊμούδες, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το evershop.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας

 

4. Ουδεμία αξίωση χρήσης από τους Αγοραστές

Ουδεμία αξίωση υφίσταται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της ιστοσελίδας evershop.gr ή την παροχή υπηρεσιών από το evershop.gr. Tο evershop.gr δύναται ανά πάσα στιγμή αναιτιολογήτως  να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια ή όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

1. Μέλος-Αγοραστής

Με την εγγραφή στο evershop.gr, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Μέλος-Αγοραστής» του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και το evershop.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία . Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του evershop.gr είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

 

2. Προσφορά

Ως προσφορά νοείται η δημοσίευση της προσφοράς που έχει δημιουργηθεί με ιδία ευθύνη του πωλητή στην ηλεκτρονική υπό-σελίδα του προϊόντος, για τη διάθεση ενός προϊόντος στο evershop.grη οποία είναι δεσμευτική για τον πωλητή και την οποία αποδέχεται ο αγοραστής κατά τη σύναψη της ηλεκτρονικής σύμβασης αγοραπωλησίας. Ειδικότερα όλες οι αναρτήσεις των προϊόντων γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του πωλητή ο οποίος ευθύνεται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύει όπως ενδεικτικά α) για την ορθή και σύννομη περιγραφή των προϊόντων, β) για το υλικό και τις περιγραφές που συνοδεύουν το προϊόν (όπως λ.χ. φωτογραφίες, δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος, προωθητικά μηνύματα, τυχόν σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες – links κλπ), γ) το ειδικότερο πλαίσιο εκτέλεσης τη αγοράς (λ.χ. χρόνος παράδοσης, κόστος, έξοδα, τρόπος πληρωμής κλπ). Το evershop.gr δεν υιοθετεί, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τις προσφορές του Πωλητή (άρθρο Β3)

 


3. Τρόπος διάθεσης προϊόντων στο evershop.gr

Προς το παρόν υφίστανται η εξής μορφή  διάθεσης των προϊόντων: Η δημοσίευση ενός προϊόντος με τον καθορισμό σταθερής τιμής από τον πωλητή αποτελεί δεσμευτική προσφορά προς άμεση διάθεση του προϊόντος σε όποιον είναι διατεθειμένος να πληρώσει άμεσα το ποσό που έχει καθοριστεί και προβεί στην παραγγελία εξοφλώντας το συγκεκριμένο αντίτιμο της τιμής.


 

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

 

A. ΣΚΟΠΟΣ

Προϋπόθεση για την προσφορά και αγορά προϊόντων μέσω του evershop.gr, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά , καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (και ειδικότερα του προσωπικού λογαριασμού) είναι η συμμετοχή του μέλους ως εγγεγραμμένου χρήστη.

 

Β. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ουδεμία απαίτηση υφίσταται για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους-αγοραστή στο evershop.gr ή για τη λύση της ιδιότητας του μέλους (από το ίδιο ή από την Evershop.gr). Το evershop.gr επίσης δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή ενός ή περισσοτέρων μελών ή να προβεί σε λύση της ιδιότητας του μέλους χωρίς αιτιολογία και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τους.

 

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

 

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

 

2. Προσωπικά στοιχεία

α) Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, κινητό τηλέφωνο (όχι αριθμό τηλεφώνου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως π.χ. αριθμούς τηλεφώνων 0900), ισχύουσα διεύθυνση Email. Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία της. Σε περίπτωση αλλαγών το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του στο λογαριασμό ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου συλλέγεται και επεξεργάζεται από το evershop.gr προκειμένου το τελευταίο ή συνεργάτης αυτού να αποστέλλει στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης του, η εισαγωγή του οποίου στο σύστημα είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το evershop.gr. Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο και κατά την απόλυτη κρίση και βούληση του το evershop.gr δύναται να αποστείλει στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα από το μέλος ταχυδρομική διεύθυνση. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί επίσης από το evershop.gr προκειμένου να αποστέλλεται στα μέλη-πωλητές  μήνυμα (sms) με το οποίο θα ενημερώνονται από το evershop.gr σχετικά με το ποσό οφειλής τους προς αυτό. Το evershop.gr βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά. Το μέλος με την εγγραφή του δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών βάσει των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Το μέλος δύναται να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία με τη διαγραφή του από μέλος βάσει των όρων της επόμενης παραγράφου.

β) Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις Email ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

 


3. Συμμόρφωση προς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Οι ίδιοι οι χρήστες/ μέλη φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σημειώνεται ότι ενδεχομένως η δραστηριότητα της πώλησης κινητών πραγμάτων ή/και υπηρεσιών από ιδιώτες να μπορούσε να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους και για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη μας να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και τυχόν φοροτεχνικούς συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση το evershop.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τα μέλη της. Υποχρεούται πάντως σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916)

 

E. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

 

1. Έναρξη

Η ιδιότητα του μέλους ξεκινάει με την αποστολή του κωδικού πρόσβασης από το evershop.gr μέσω Email και την εισαγωγή του κωδικού στο σύστημα.

 

2. Λύση συμμετοχής από το μέλος

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στο customerservice@evershop.gr, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι ακόλουθοι όροι:

 • Η κατάσταση λογαριασμού του μέλους-πωλητή είναι ισοσκελισμένη, δηλαδή δεν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο στο evershop.gr (ληξιπρόθεσμο ή μη).
 • Το μέλος-πωλητής δεν προσφέρει επί του παρόντος κανένα προϊόν μέσω του evershop.gr.


Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του evershop.gr επιβεβαιώνει μέσω Email την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό. Τυχόν υποβληθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού των μελών στο evershop.gr. Το ίδιο ισχύει για τις αξιολογήσεις που έχει λάβει το μέλος από τρίτους (για διάστημα έως 12 μήνες από τη διαγραφή του) καθώς και για τις πιο πρόσφατες προσφορές του (για διάστημα έως 6 μήνες από τη διαγραφή του) καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που σχετίζεται με εκτέλεση συναλλαγής, τυχόν οικονομική διαφορά με την Εταιρεία ή με έτερο μέλος, τυχόν άλλη διαφορά που αφορά σχέσεις με τρίτους κλπ. Επίσης οι Γενικοί Όροι επιβιώνουν και μετά τη τυχόν λύση της ιδιότητας του μέλους ως προς τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, τις δηλώσεις των μελών κατά την εγγραφή τους, τις προσφορές τους, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την τιμολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, , τις οφειλές των μελών έναντι της Εταιρείας, τη νομική φύση της Εταιρείας και τα απαγορευμένα προϊοντα.

3. Αποκλεισμός συμμετοχής από το evershop.gr

Η λύση της ιδιότητας του μέλους είναι δυνατή οποτεδήποτε με την λύση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του.

Το evershop.gr δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους(προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του evershop.gr. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του evershop.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το evershop.gr συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το evershop.gr να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους (υπό τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο Γ) κλπ

Τυχόν οφειλές του μέλους προς την Εταιρεία όπως για Τέλη δημοσίευσης, τέλη επιτυχημένης πώλησης και τέλη προώθησης πωλήσεων καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους της ιστοσελίδας του evershop.gr.

Ζ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος συμφωνεί ότι το evershop.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ σχετικές με την παρεχόμενη προς αυτό υπηρεσίες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία –newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ). Το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το evershop.gr ή συνεργάτη αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του evershop.gr καθώς επίσης και για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το ποσό οφειλής προς το evershop.gr. To μέλος συναινεί επίσης ότι το evershop.gr δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να γνωστοποιεί στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης εκτός από τον προαναφερθέντα τρόπο μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα κατά την εγγραφή ταχυδρομική διεύθυνση. Επίσης, το μέλος συναινεί ρητώς ότι όταν πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία, τα στοιχεία επικοινωνίας του (είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής) τα οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αποστέλλονται στο αντισυμβαλλόμενο μέλος. Από τη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του στον έτερο αντισυμβαλλόμενο και στο εξής, ο συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των δεδομένων αυτών, η δε Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις ή παραλείψεις του σε σχέση με τα δεδομένα αυτά και ούτε σχετίζεται με κανένα τρόπο (ούτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας ούτε ως εκτελών την επεξεργασία) με τα μέλη προς τα οποία ανακοινώθηκαν τα προσωπικά δεδομένα έτερων μελών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας. Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση των δεδομένων αυτών για διαφημιστικούς λόγους ή για απευθείας επαφή με τον έτερο συμβαλλόμενο για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν έχει συναινέσει ρητά το πρόσωπο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση άπαντα τα μέλη οφείλουν να τηρούν το σύνολο των νομικών ρυθμίσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων τους που περιέρχονται στην αντίληψή τους και ευθύνονται τα ίδια για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψή τους, οφείλουν δε να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε τυχόν ζημία του evershop.gr εξαιτίας ή εξ αφορμής της παράνομης συμπεριφοράς τους.

Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, το evershop.gr θα παραιτηθεί (άρει τη συναίνεσή του) από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του για τους ως άνω διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο customerservice@evershop.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία παύσης αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

Προσοχή: Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών στοιχείων των μελών (πωλητών ή αγοραστών) από τρίτους, για άλλο σκοπό πέρα από την τέλεση αγοραπωλησιών εντός του evershop.gr.

 

 

III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

A. Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης

Το μέλος είναι υποχρεωμένο να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης όπως και τον κωδικό ενεργοποίησης που του δίνονται από το evershop.gr στο πλαίσιο της εγγραφής του. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αποκάλυψης των στοιχείων αυτών σε τρίτους οφείλει να ενημερώσει παραχρήμα το evershop.gr με e-mail στο customerservice@evershop.gr. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη του μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι ο έτερος συμβαλλόμενος ή η Εταιρεία.

 

B. Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του evershop.gr.

Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το evershop.gr ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας evershop.gr.

Γ. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα evershop.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα evershop.gr για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα evershop.gr τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Αυτό ισχύει και για κείμενα και εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το περιεχόμενο των προσφορών του και όχι η Εταιρεία.

 

Δ. Μη προσβολή προσωπικότητας τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα evershop.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα evershop.gr με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να θίγουν τρίτους όπως ενδεικτικά την προσωπικότητά τους, την τιμή , την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνουν χυδαίο, συκοφαντικό, ενοχλητικό, προσβλητικό περιεχόμενο για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικά, υποτιμητικά, βλαπτικά της φήμης προσώπου κλπ.

 

Ε. Ουδεμία διαφήμιση

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα evershop.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα evershop.gr με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανενός είδους διαφήμιση για προϊόντα τα οποία αυτό το μέλος δεν προσφέρει ήδη στο evershop.gr.

 

Z. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις ιστοσελίδων

Οι προσφορές και τα περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων εικόνων) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα evershop.gr δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους URL ή διευθύνσεις ιστοσελίδων. Μπορούν να δημοσιεύονται μόνο ελεγμένοι και ασφαλείς σύνδεσμοι (URL/LINKS) προς εγχειρίδια χρήσης των κατασκευαστών.

 

Η. Χρήση περιεχομένων

Οι πληροφορίες για κάποιον πωλητή ή άλλες πληροφορίες σε κάποια προσφορά τις οποίες το evershop.gr δίνει σε σχέση με τις προσφορές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη προσφορά υπό τους όρους του κεφαλαίου ΙΙ (Ζ).

 

Θ. Ουδεμία σύναψη συμβάσεως εκτός του evershop.gr

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα evershop.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορά, αξιολογηση στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) δεν επιτρέπεται να στοχεύουν σε σύναψη συμβάσεως εκτός του evershop.gr ή να αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα σε αυτό.

 

 

Ι. Αληθής χρήση του συστήματος αξιολόγησης

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία στις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές και δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικές προσβολές. Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μία αξιολόγηση (π.χ. εισαγωγή μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας κλπ). Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή στο προσωπικό ή σε ξένο προφίλ αξιολόγησης (π.χ. με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη). Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων χρήστη σε μία αξιολόγηση. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων ή η χειραγώγηση του συστήματος αξιολόγησης προς ίδιο όφελος. Το evershop.gr δικαιούται ανά πάσα στιγμή, και άνευ ειδοποίησης, κατ” εξαίρεση να παρεμβαίνει στο αυτόνομο σύστημα αξιολόγησης και να διαγράφει και/ή να διορθώνει αξιολογήσεις εφόσον λάβει γνώση ότι κάποια εξ αυτών είναι παράνομη.

 

Κ. Καμία δημοσίευση τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Απαγορεύεται η δημοσίευση τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων πριν την ολοκλήρωση σύμβασης αγοραπωλησίας σε οποιοδήποτε πεδίο καθώς και η τυχόν αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου που στόχο έχει τη διαφημιστική προβολή ή προώθηση του μέλους ή τη σύναψη σύμβασης εκτός του evershop.gr ή την απευθείας επαφή και επικοινωνία των μερών εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

A. Απαγορευμένα προϊόντα

Το evershop.gr έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων και ομάδων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στη λίστα απαγόρευσης εμφανίζεται ολοκληρωμένη, τρέχουσα ενδεικτική επισκόπηση των απαγορευμένων προϊόντων . Το evershop.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε η λίστα αυτή να είναι επικαιροποιημένη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η λίστα αυτή είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική τα δε μέλη υποχρεούνται να τηρούν τα ίδια τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα που απαγορεύονται προς πώληση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (όπως ενδεικτικά λόγω ελαττωμάτων, λόγω παραπλανητικών ιδιοτήτων, λόγω ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας, λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, λόγω ρητής απαγόρευσης διάθεσής τους στην ελληνική επικράτεια ή/και μέσω του διαδικτύου κλπ). Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και φέρει ο ίδιος την ευθύνη που ο νόμος αποδίδει στον προμηθευτή του προϊόντος όπου και όταν τούτο ισχύει και εφαρμόζεται.

 

B. Δημοσιευμένες προσφορές και κατηγορίες.

Το evershop.gr έχει το δικαίωμα βάσει των όρων χρήσης  οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει μεμονωμένες προσφορές, προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες από την ιστοσελίδα της άνευ ειδοποίησης και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Το ίδιο ισχύει και για προσφορές που έχουν καταχωρηθεί σε εσφαλμένη κατηγορία αγοράς, για προφανώς μη σοβαρές προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες που δύνανται να θίξουν δικαιώματα τρίτων. Για τις αντίστοιχες διαγραφές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά του evershop.gr.

Το evershop.gr διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και αιτιολόγηση να μετονομάσει, διαιρέσει, ενώσει, ακυρώσει ή να εισάγει εκ νέου κατηγορίες προσφορών και αντίστοιχα να μεταφέρει τις τρέχουσες προσφορές σε άλλη κατηγορία ή να τις διαγράψει.

Γ. Παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος

1. Ο αποκλεισμός της συμμετοχής του μέλους που προβλέπεται από τους όρους εφαρμόζεται ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή μόλις η Εταιρεία λάβει γνώση ή αντιληφθεί τυχόν παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος. Το evershop.gr έχει το δικαίωμα αναλόγως με τη βαρύτητα του παραπτώματος είτε

α) να επιπλήξει κάποιο μέλος όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τους Γενικούς Όρους.

β) να διαγράψει μέρος των αναρτημένων προσφορών του ή αξιολογήσεων ή δηλώσεων ή περιγραφών ή άλλου περιεχόμενου του

γ) να διαγράψει το σύνολο των προσφορών του ή αξιολογήσεων ή δηλώσεων ή περιγραφών ή άλλου περιεχόμενου

δ) να αποκλείσει αυτόν από την ιδιότητα του μέλους (οριστικά ή προσωρινά)

Ο αποκλεισμός και η διαγραφή μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ακόμη και κατά τη διάρκεια τυχόν παραγγελίας τα δε μέλη ουδεμία αξίωση δεν έχουν κατά του evershop.gr για το λόγο αυτό.

2. Σε περίπτωση διαγραφής ή αποκλεισμού ενδέχεται ορισμένα στοιχεία να παραμένουν διαθέσιμα στο evershop.gr για τους λόγους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι άρθρο Ε παρ. 3. Επίσης ενδέχεται για τεχνικούς λόγους ορισμένα δεδομένα/στοιχεία/πληροφορίες να παραμένουν διαθέσιμα σε τυχόν τρίτους παρόχους με τους οποίους η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία σχέση και δεν τελούν υπό τον έλεγχό της (π.χ. σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ)

3. Επίσης, το evershop.gr έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι κάποιου άλλου μέλους.. Ως ενδείξεις θεωρούνται μεταξύ άλλων και οι συγκεκριμένες καταγγελίες που γίνονται προς το evershop.gr από τυχόν μέλη της

4. Το evershop.gr έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι θίγονται τα δικαιώματα τυχόν τρίτων από τυχόν παράνομη συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)του μέλους. Σε κάθε περίπτωση οι τρίτοι που επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση στην Εταιρεία κατά μέλους θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε δυνατή πρόνοια ώστε η γνωστοποίηση αυτή να είναι κάθε φορά επαρκής και να αφορά συγκεκριμένη προσφορά προϊόντος προς πώληση από συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να παρέχονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα που θα είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την γνωστοποίηση (όπως λ.χ. σε περίπτωση απομιμητικών προϊόντων τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν το αυθεντικό προϊόν από τα τυχόν απομιμητικά) και να αποφεύγονται οι αναιτιολόγητες, μη εμπεριστατωμένες και καταχρηστικές γνωστοποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημία της εταιρείας λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβηκε εξαιτίας της γνωστοποίησης τρίτου προσώπου, το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψη της ζημίας αυτής καθώς και οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης της Εταιρείας.

5. Όλα τα ανωτέρω εξυπακούεται ότι ισχύουν και σε περίπτωση σχετικής εντολής, καταγγελίας ή αίτησης από αρμόδια Αρχή ή από Δικαστήριο. Εκτός των άλλων θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της παράνομης δραστηριότητας ενός μέλους λόγω της ύπαρξης ενδείξεων και με τη τυχόν χρήση αυτοματοποιημένων μέσων (όπως τυχόν fraud detection tools που χρησιμοποιεί η Εταιρεία).

6. Διατηρείται το δικαίωμα για τον αποκλεισμό κάποιου μέλους χωρίς αιτιολόγηση (βλέπε II Συμμετοχή ως μέλος E. 3. Λύση από τη evershop.gr).

7. Το evershop.gr ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι όροι χρήσης. Το μέλος δεν δύναται να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από τα ανωτέρω (υπό Α-Γ) ακόμη και σε περίπτωση που ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε το evershop.gr ήταν εσφαλμένες, αναγνωρίζει δε ότι το evershop.gr δεν είναι σε θέση και ούτε υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των ενδείξεων αυτών. Ιδίως το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί το evershop.gr για την εξεύρεση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων των μελών βασίζονται σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα.

 

Δ. Αλλαγές στον χρόνο διάρκειας της προσφοράς

Το evershop.gr έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται, να επιμηκύνει ή να συντομεύσει το χρόνο διάρκειας προσφορών, σε περίπτωση που αυτό θεωρείται απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της για τη σωστή εκτέλεση τους ή/και σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

 

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

 

A. Εξουσία διάθεσης του προσφερόμενου προϊόντος

Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, για τα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης, δηλαδή έχει το δικαίωμα και είναι σε θέση να μεταβιβάσει στον αγοραστή τη νομή και την κυριότητά τους, πλήρως και ελεύθερα βαρών βάσει των ιδιοτήτων και των λοιπών στοιχείων που έχουν συνομολογηθεί με την προσφορά του.

 

B. Ουδεμία πώληση απαγορευμένου προϊόντος

Απαγορεύεται η προσφορά προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση πιθανόν παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Το evershop.gr διαθέτει μία ενδεικτική και συνεχώς επικαιροποιημένη λίστα απαγορευμένων προϊόντων των οποίων η προσφορά ή η διαφήμιση απαγορεύεται από την evershop.gr βάσει των όρων του IV άρθρο Α. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον κατάλογο το evershop.gr έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγράφει προσφορές, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους που έχουν θιχτεί.

 

Γ. Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή και νόμιμα στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται. Αυτό ισχύει ιδίως για μεταχειρισμένα και για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά στη συσκευασία.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει την προσφορά του στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων της αγοράς.

 

Δ. Ουδεμία πολλαπλή καταχώρηση

Η ταυτόχρονη καταχώρηση πολλών ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων από τον ίδιο πωλητή δεν επιτρέπεται. Αυτό ισχύει για τις πολλαπλές καταχωρήσεις στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες. Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τις αντίστοιχες προσφορές χωρίς ειδοποίηση.

 

E. Ουδεμία διάθεση του προϊόντος που προβάλλεται στο evershop

Δεν επιτρέπεται στον πωλητή να διαθέσει εν κρυπτώ το προϊόν κατά τη διάρκεια της προβολής πριν αφαιρέσει έγκαιρα την καταχώρηση στο evershop.gr .Δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει δικαιώματα επ’ αυτού σε τρίτους ή να συνάψει σύμβαση αγοραπωλησίας  εκτός evershop.gr όσο το προϊόν εκτίθεται προς πώληση στο evershop.gr.
Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης ενός προϊόντος που φαίνεται ενεργό στο evershop.gr , το evershop.gr θα έχει τη δυνατότητα να καταργήσει τη συνδρομή του πωλητή, να αφαιρέσει τα προϊόντα του από την ιστοσελίδα και να διακόψει τη συνεργασία με το συγκεκριμένο ΑΦΜ οριστικά.  Η διακοπή της συνεργασίας που οφείλεται στον παραπάνω λόγο μη διάθεσης προϊόντος που φαίνεται σε διαθεσιμότητα δεν επιφέρει επιστροφή χρημάτων της σχετικής εναπομείνασας συνδρομής από το evershop.gr προς τον πωλητή.

 

Ζ. Τέλη δημοσίευσης και τέλη επιτυχημένης πώλησης

Το evershop.gr χρεώνει τον πωλητή για την ανάρτηση της προσφοράς προϊόντων στην ηλεκτρονική υπό-ιστοσελίδα που ο ίδιος δημιουργεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του evershop.gr με ένα τέλος δημοσίευσης. Οι επιλογές προωθήσεων πώλησης για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση της προσφοράς υπόκεινται σε χρέωση βάσει της πολιτικής τιμών του evershop.gr

Σε μια επιτυχημένη πώληση ο πωλητής θα πρέπει να πληρώσει τέλος επιτυχημένης πώλησης στο evershop.gr… το οποίο παρακρατείται αυτόματα από τον μηχανισμό εξόφλησης της παραγγελίας από το πελάτη.  Το ύψος των τελών καθώς και η αντίστοιχη τιμολόγηση και οι όροι πληρωμής αναφέρονται στον πίνακα τελών. Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίζει το ύψος των τελών οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους όρους σχετικά με την πληρωμή τους. Η διαγραφή ή η αλλαγή κάποιας προσφοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της από τον πωλητή δεν επιφέρει επιστροφή ή μείωση των επιβληθέντων τελών.

 

Η. Πιστωτικό όριο

Με τον όρο «πιστωτικό όριο» αναφερόμαστε στο ανώτατο όριο οφειλής πριν μπλοκαριστεί ο λογαριασμός ενός μέλους. Ο συγκεκριμένος όρος δεν ενέχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών με μελλοντική πληρωμή. Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα να μεταβάλλει ή ακόμη και να μηδενίσει κατά την ελεύθερη κρίση του το πιστωτικό όριο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο προηγούμενη ενημέρωση των μελών.
Το evershop.gr ενημερώνει τους πωλητές εγκαίρως για τη λήξη της συνδρομής τους προκειμένου αυτοί να ανανεώσουν ή να διακόψουν την προβολή τους. Η μη έγκαιρη καταβολή της συνδρομής σημαίνει τη λήξη της συνεργασίας και το evershop.gr μπορεί να διακόψει την προβολή της σελίδας και των προϊόντων του πωλητή μετά τη λήξη της συνδρομής του ανά πάσα στιγμή.

 

Θ. Επιστροφή τελών

Αν ο πωλητής δηλώσει νόμιμα την υπαναχώρηση από τη, μπορεί να ζητήσει την πίστωση των τελών από το evershop.gr.

Αν τα συμβαλλόμενα μέρη άρουν τη σύμβαση με αμοιβαία συμφωνία, για να λυθεί με αυτό τον τρόπο κάποια διαφορά, τότε ο πωλητής μπορεί επίσης να ζητήσει την πίστωση των τελών που αφορούν κι αναλογούν στην εναπομείνασα διάρκεια προβολής .

Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν παραδίδει το προϊόν λόγω δικής του υπαιτιότητας, τότε δεν δικαιούται την επιστροφή συνδρομής.

Το evershop.gr σε καμία περίπτωση δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται ούτε με οιονδήποτε τρόπο υποχρεούται να συνδράμει το μέλος στο να πραγματοποιήσει πωλήσεις ούτε και να αποφέρει έσοδα στο μέλος από την ανάρτηση της προσφοράς του προϊόντος του.

 

Ι. Πωλητές εκτός Ελλάδας

Προς το παρόν δεν επιτρέπεται η πώληση αντικειμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας κι επίσης απαγορεύεται η πώληση αντικειμένων που βρίσκονται εντός Ελλάδας αν ο κάτοχός τους δεν έχει έδρα στην Ελλάδα.

 

VI. ΣΧΕΣΗ ΠΩΛΗΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το evershop.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη στην ιστοσελίδα του evershop.gr κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές θα συμπεριφέρονται νόμιμα ή/και βάσει των αρχών καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Το evershop.gr συγκεκριμένα δεν συμμετέχει και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των μερών.

 

B. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

1. Δέσμευση της προσφοράς

Εφόσον δεν υπάρχει κάποια παραγγελία ο πωλητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει την προσφορά του και να την αποσύρει . Η ύπαρξη παραγγελίας δεσμεύει τον πωλητή στην άμεση εκτέλεσή της σύμφωνα με τους όρους χρήσης του evershop.gr και την τιμή που αναγράφεται επί της παραγγελίας του αγοραστή.

 

2. Μορφή της προσφοράς τιμής

Η τιμή είναι έγκυρη μόνο αν καταχωρηθεί στην προβλεπόμενη οθόνη καταχώρησης στην αντίστοιχη σελίδα προϊόντος. Προσφορές τιμών με άλλη μορφή όπως ειδικότερα μέσω E-Mail, προσωπικών αυτόματων μέσων επικοινωνίας (sms, msn κλπ) δεν ισχύουν και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

3. Δεσμευτικός χαρακτήρας της τιμής

Με την καταχώρηση μιας παραγγελίας ο αγοραστής αποδέχεται την αγοράς του προϊόντος προς τον πωλητή με τους όρους που έχει καθορίσει ο πωλητής υπό τον όρο ότι ο συγκεκριμένος αγοραστής θα ολοκληρώσει την αγορά εξοφλώντας το ποσό στον πωλητή. Μέχρι πλήρους εξόφλησης της παραγγελίας τα επιλεγέντα από τον αγοραστή προϊόντα δεν θεωρούνται δεσμευμένα και άρα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενταχθούν σε άλλη παραγγελία άλλου αγοραστή που θα προβεί στην εξόφλησή τους.
 

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η ανάκληση κάποιας τιμής μετά την καταχώρηση παραγγελίας από κάποιον αγοραστή εκτός αν ο αγοραστής δεν καταβάλλει το τίμημα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της παραγγελίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει το evershop.gr και τον αγοραστή για την καθυστέρηση εξόφλησης της παραγγελίας και το ενδεχόμενο αλλαγής της τιμής μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής των 5 εργάσιμων ημερών.  

 

5. Σύναψη σύμβασης

Με το τέλος της δημοπρασίας συνάπτεται μια δεσμευτική ηλ. σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του πωλητή και του πλειοδότη η οποία διέπεται από τις περί πώλησης διατάξεις του ΑΚ Καθώς και τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύναψη εξ αποστάσεως συμβάσεων και για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου κατά περίπτωση εφαρμόζονται. Οι συμβαλλόμενοι αγοραστής και πωλητής είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ τους καθώς και για τη τήρηση των διατάξεων των νόμων. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα ανωτέρω και δεν συμβάλλεται ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη σύμβαση αγοραπωλησίας.

 

7. Περιεχόμενο σύμβασης

 

α) Όροι του πωλητή

Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζει την περιγραφή του προϊόντος όπως αυτή έχει γίνει από τον πωλητή (συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μεταγενέστερες αμοιβαίως συμφωνηθείσες τροποποιήσεις όπως π.χ. στοιχεία πωλητή στο πλαίσιο της λειτουργίας «Ερώτηση προς τον πωλητή») καθώς και οι όροι που θέτει ο πωλητής, όπως αυτοί εμφανίζονταν τη στιγμή της επιτυχούς προσφοράς στην ιστοσελίδα της προσφοράς, καθώς και τυχόν συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 ανωτέρω.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή, έναντι της καταβολής του τιμήματος, τη νομή και την ελεύθερη βαρών κυριότητα του προϊόντος. Δεν επιτρέπεται σχετικός αποκλεισμός ευθύνης.

Ρητώς απαγορεύεται η μεταβίβαση της υποχρέωσης του πωλητή για πληρωμή των τελών προς το evershop.gr στον αγοραστή.

Η τιμή πώλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα τον αναλογούντα ΦΠΑ.

 

β) Περιγραφή προϊόντος

Η περιγραφή του προϊόντος αποτελεί μέρος της σύμβασης, δηλαδή ο πωλητής διασφαλίζει ότι το προϊόν διαθέτει τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί βάσει των ειδικότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και των προβλέψεων του νόμου.

Αν κάποια στοιχεία δεν συνομολογούνται τότε ο πωλητής θα πρέπει να τα σημειώσει με σαφήνεια.

 

γ) Περιεχόμενο ελλείψει διαφορετικών όρων πωλητή σε αγορές προϊόντων:

Αν κατά την καταχώρηση της προσφοράς τιμής δεν υπάρχουν διαφορετικοί όροι ή/και δεν υπάρχει κάποια σαφώς διαφορετική περιγραφή του προϊόντος από τον πωλητή και τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει κάτι άλλο μεταξύ τους, τότε στις αγορές προϊόντων ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ο πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα, δηλαδή αυτά που δεν έχει περιγράψει, τα οποία μειώνουν την αξία ή δυσχεραίνουν σημαντικά τη χρήση του αντικειμένου. Ιδίως ο πωλητής ευθύνεται, ελλείψει ξεκάθαρης περιγραφής, για τη λειτουργικότητα του προϊόντος που έχει πωληθεί.
 • Ο κίνδυνος απώλειας του προϊόντος μεταφέρεται στον πωλητή.
 • Ισχύουν όλες οι διατάξεις περί πώλησης του ΑΚ καθώς και οι ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις περί σύναψης συμβάσεων εξ αποστάσεως και περί ηλεκτρονικού εμπορίου (όπου τυγχάνουν εφαρμογής).

 

8. Εκτέλεση σύμβασης

 

α) Γενικά

Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως, προσηκόντως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης πώλησης.

Εξυπακούεται ότι η υποχρέωση αυτή επιβιώνει ακόμα και στην περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης των υπηρεσιών του evershop.gr

Η εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί θέμα των συμβαλλόμενων μερών. Η ολοκλήρωση (εκτέλεση) της συναλλαγής καθορίζεται από τους εκάστοτε όρους σύμβασης. Αυτό ισχύει μεταξύ άλλων και για το ληξιπρόθεσμο των επιμέρους συμβατικών παροχών, δηλαδή για τη χρονική στιγμή, μετά την οποία απαιτείται η πραγματική παροχή και μπορεί να ζητηθεί η εκπλήρωσή της μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν η προσφορά δεν περιλαμβάνει ειδικότερους κανόνες και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει κάτι άλλο, τότε ισχύουν τα ακόλουθα. (β-ε):

 

β) Επικοινωνία

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να δώσει στο άλλο μέρος εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τη σύμβαση. Αυτό αφορά κυρίως την ταχυδρομική διεύθυνση .Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν διαθέτει στοιχεία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους τα οποία είναι σημαντικά για την εκπλήρωση της σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένο εντός 7 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης να τα ζητήσει τουλάχιστον δύο φορές μέσω E-Mail καθώς και μία φορά τηλεφωνικώς. Αν δεν δοθούν τα στοιχεία στο συμβαλλόμενο μέρος τότε μετά την πάροδο των 7 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του από την πώληση που προβλέπονται στον ΑΚ.

 

γ) Ληξιπρόθεσμο

Η οφειλόμενη συμβατική παροχή πρέπει να εκπληρωθεί πλήρως και προσηκόντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Αν κάποιο μέλος υποχρεούται βάσει της συμφωνίας και εφόσον το επιτρέπει ο νόμος να προπληρώσει (π.χ. πληρωμή της τιμής αγοράς εκ των προτέρων) θα πρέπει να καταβάλει ολοσχερώς το ποσό εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης ή καταχώρισης της παραγγελίας. Αμέσως μετά ο αντισυμβαλλόμενός του οφείλει να εκπληρώσει τη δική του παροχή.

δ) Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση που η ηλ. σύμβαση συνάπτεται μεταξύ πωλητή ως προμηθευτή/επιτηδευματία και αγοραστή ως καταναλωτή (περίπτωση πώλησης B2C) τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994. Ο πωλητής οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους υποψήφιους αγοραστές με δική του ευθύνη.

 

ε) Ελάττωμα προϊόντος

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή της προσφοράς και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος τον πωλητή για να απαιτήσει αποκατάσταση με έξοδα του πωλητή. Το ίδιο ισχύει όταν το προϊόν δεν έχει κάποια ιδιότητα ή η οποία κατονομάζεται στην περιγραφή της προσφοράς.

Η προηγούμενη παράγραφος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει περεταίρω δικαιώματα εγγύησης (π.χ. τυχόν μεγαλύτερη προθεσμία προβολής της έλλειψης εγγύησης κατασκευαστή).

Αν ο πωλητής δεν κάνει καμιά ενέργεια αφού του γνωστοποιηθεί δύο φορές το ελάττωμα ή αν η αποκατάσταση δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τότε ο αγοραστής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει ο ΑΚ στις σχετικές περί πωλήσεως διατάξεις.

 

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δήλωση προστασίας δεδομένων αποτελεί ενσωματωμένο και δεσμευτικό τμήμα των Γενικών Όρων.

 

VIII. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

To evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τους Γενικούς Όρους σε κάποιον τρίτο ή να εξουσιοδοτήσει τρίτο για την άσκηση αυτών. Ιδίως δύναται να αναθέσει σε δικηγόρο της επιλογής της την επικοινωνία με τους πωλητές στο όνομα και για λογαριασμό της για την τυχόν είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Εταιρεία. Η συμμετοχή ως μέλος και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υφισταμένου ή πρώην μέλους έναντι του evershop.gr δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από το μέλος, ούτε να εκχωρηθούν.

 

IX. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ evershop.gr

 

A. Γενικά

To evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το evershop.gr ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του evershop.gr. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του evershop.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του evershop.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

 

B. Τεχνικές βλάβες, συντήρηση

Το evershop.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα το evershop.gr δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Το evershop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.

Η ιστοσελίδα του evershop.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του evershop.gr.

 

Γ. Περιεχόμενα και προσφορές

Το evershop.gr δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δημοσιεύονται από τα μέλη στην αγορά. Όλως ενδεικτικώς δεν φέρει καμία ευθύνη για:

 • την αληθή, σωστή και νόμιμη διαμόρφωση των προσφορών
 • την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα ή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων
 • την αλήθεια και τη νομιμότητα των ισχυρισμών και των ιδιοτήτων του προϊόντος
 • την ικανότητα, την εξουσία και τη θέληση του εκάστοτε μέλους σχετικά με την προσφορά, την αγορά, την παράδοση, την πληρωμή ή τις υπόλοιπες ενέργειες εκπλήρωσης της σύμβασης
 • για ο,τιδήποτε άλλο αναφέρεται ρητώς στου παρόντες Γενικούς Όρους

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία για τεχνικούς και μόνον λόγους που διευκολύνουν την βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και την εξεύρεση των προϊόντων στη συγκεκριμένη κατηγορία αναρτά ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση λέξεων κλειδιά από την προσφορές των ίδιων των πωλητών τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει και για τις οποίες δεν ευθύνεται.

 

Δ. Μέλη και τρίτοι

Το evershop.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας της. Εξυπακούεται ότι δεν φέρει και καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων και από τα ίδια τα προϊόντα από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν προκλήθηκαν.

 

E. Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Το evershop.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά  δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα evershop.gr, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

 

X. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του evershop.gr λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιας δημοσιευμένης προσφοράς από ένα μέλος ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας evershop.gr από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει το evershop.gr από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του evershop.gr (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων). Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης ή παύσης της λειτουργίας του evershop.gr για οποιονδήποτε λόγο.

 

XI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

“Όλες οι διαφορές μεταξύ του evershop.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Έδεσσας.

 

XII. ΡΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Το evershop.gr δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να παρέχει στα μέλη του πρόσβαση σε προσφορές και περιεχόμενο στον ιστότοπό του (http://www.evershop.gr) μέσω κινητών συσκευών καθώς και να επιτρέψει την πραγματοποίηση συναλλαγών με τη χρήση των συσκευών αυτών.

Το evershop.gr εντούτοις διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει αυτές τις συσκευές από την πρόσβαση σε περιεχόμενο, υπηρεσίες και λειτουργίες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μόνο μέσω του full-version του ιστότοπού του. Ειδικά, ορισμένες πληρωτέες επιλογές προώθησης πωλήσεων, δύνανται να μην προβάλλονται κατά την περιήγηση στον ιστότοπο μέσω κινητών συσκευών.

Το evershop.gr μπορεί να παρέχει στα μέλη του εξειδικευμένη εφαρμογή για τους χρήστες iPhone και ANDROID. Η χρήση αυτής της εφαρμογής υπόκειται σε όρους χρήσης όπως αυτοί ορίζονται από την άδεια χρήσης της Apple Inc. και απαιτεί την συναίνεση του χρήστη για την περαιτέρω χρήση της. Η περιγραφή της εφαρμογής μπορεί να βρεθεί σε σχετικές υποσελίδες του evershop.gr Το evershop.gr παρέχει στα μέλη του εξειδικευμένη εφαρμογή για τους χρήστες Android. Η χρήση αυτής της εφαρμογής υπόκειται σε όρους χρήσης όπως αυτοί ορίζονται από την άδεια χρήσης της Android Inc. και απαιτεί την συναίνεση του χρήστη για την περαιτέρω χρήση της. Η περιγραφή της εφαρμογής μπορεί να βρεθεί σε υποσελίδες του evershop.gr

Το evershop.gr έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τεχνικά, να τροποποιήσει και να προσαρμόσει τις προσφορές και τις σελίδες περιεχομένου, ώστε να καθίσταται δυνατή η προβολή τους σε κινητές συσκευές. Τα μέλη με το παρόν λαμβάνουν γνώση και συναινούν στο ότι η απεικόνιση των προσφορών μέσω κινητών συσκευών δύναται να διαφέρει από την απεικόνιση στην full-version του ιστότοπού του. Ωστόσο, τα μέλη παραμένουν δεσμευμένα από την παραγγελία τους  ή την ολοκλήρωση συναλλαγής μέσω κινητής συσκευής κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει αν το παραγγελία ή η ολοκλήρωση συναλλαγής είχε λάβει χώρα μέσω του full-version του ιστότοπού του.

 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα.
Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε servers εντός κι εκτός Ελλάδας αλλά εντός Ε.Ε.

A. Καμία αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών

Η evershop.gr δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών. Συναλλαγές μέσω πιστωτικών γίνονται μόνο σε ασφαλές περιβάλλον που παρέχουν τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα (πχ paypal, viva payments)

B. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Τα ατομικά δεδομένα είναι προκαθορισμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

Γ. Βασική αρχή

Το μέλος συναινεί ότι η evershop.gr και οι προσληφθέντες από την evershop.gr βοηθοί ή/και συνεργάτες/υπεργολάβοι θα αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσης που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ιδιότητα μέλους (π.χ. αναφορικά με το λογιστικό διακανονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή την διευκόλυνση της επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων), και τις συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της αγοράς evershop.gr. Αυτό αφορά κυρίως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση email, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του μέλους. Επίσης αναφορά με την ιδιότητά του ως μέλους και την πρόσβασή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το evershop.gr ή συνεργάτη/υπεργολάβο αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του evershop.gr κατά την εγγραφή του ή/και οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ίδιο το μέλος καθώς επίσης και για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το τυχόν υπόλοιπο ποσό οφειλής προς το evershop.gr.

 

Δ. Δεδομένα χρήσης

Το μέλος συναινεί ότι η evershop.gr θα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης του μέλους αναφορικά με τη χρήση του evershop.gr, ιδιαίτερα για να διαμορφώνει περαιτέρω την αγορά και την παρουσία της σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες του μέλους και για να ενισχύει την ασφάλεια της αγοράς. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, αυτό θα αφορά κυρίως τον τύπο λογισμικού πλοήγησης ιστού (Browser)(π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox) που χρησιμοποιεί το μέλος, το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows XP), το όνομα χώρου (π.χ. go.sunrise.gr) και τη διεύθυνση IP.

E. Τραπεζικός σύνδεσμος

Εάν το μέλος εισάγει στο λογαριασμό μέλους πληροφορίες λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του, τότε συναινεί ότι η evershop.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές τελών προς το μέλος και ότι αυτά τα στοιχεία, εφόσον το μέλος ενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία στον λογαριασμό μέλους του, θα αποστέλλονται με email στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μετά τη σύναψη σύμβασης στην evershop.gr.

ΣΤ. Δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και αξιολογήσεων μέλους

Το μέλος συναινεί ότι η evershop.gr θα δημοσιεύει το όνομα μέλους, την ημερομηνία εγγραφής, το προφίλ αξιολόγησης και ότι θα καταστήσει ελεύθερη την πρόσβαση στα κατατεθέντα από το μέλος σχόλια αξιολόγησης για άλλα μέλη του evershop.gr σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Το μέλος αποδέχεται ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η εχεμύθεια για ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.

Ζ. Δημοσιοποίηση προσφορών στην αγορά

Το μέλος συναινεί με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τα οποία εισαγάγει κατά τη δημιουργία μιας προσφοράς ή στο πλαίσιο της λειτουργίας «Ερωτήσεις & Απαντήσεις» ή της λειτουργίας αξιολόγησης. Επιπλέον, το μέλος συναινεί ότι το όνομα χρήστη καθώς και ο τόπος κατοικίας του θα είναι ορατά, όταν κάνει προσφορά από την ιστοσελίδα του evershop.gr.

H. Πρόσθετη δημοσιοποίηση προσφορών

Η evershop.gr έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει προσφορές και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες που δημοσιεύονται στην evershop.gr σε άλλες πλατφόρμες, καθώς και σε άλλα μέσα (π.χ. εφημερίδες), προσαρμόζοντας εν ανάγκη τη μορφή τους.

Θ. Διαβίβαση στοιχείων επικοινωνίας μετά τη σύναψη σύμβασης

Το μέλος συμφωνεί ότι η evershop.gr θα διαβιβάζει τα αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και ένα κείμενο που έχει καταχωρηθεί για το σκοπό αυτό από το μέλος, εφόσον το μέλος έχει ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία στον λογαριασμό μέλους – τον σύνδεσμο λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του μέλους στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο για τους σκοπούς της εκτέλεσης μιας σύμβασης που συνάφθηκε μέσω του evershop.gr.

Ι. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς

Το μέλος συμφωνεί ότι η evershop.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία).Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, η evershop.gr θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό email στο customerservice@evershop.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

Κ. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Το μέλος συμφωνεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η evershop.gr θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του evershop.gr.

Λ. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης

Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η evershop.gr έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

M. Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

Ν. Αποθήκευση και χρήση μετά τη λήξη της συνδρομής

Το μέλος συναινεί ότι τα στοιχεία που αφορούν προσφορές που σχετίζονται με το δικό του όνομα χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για προσφερόμενα προϊόντα, τον τόπο κατοικίας και τον ταχυδρομικό κώδικα του μέλους, τις προσφορές τιμών που κατέθεσε κ.λπ.) θα εμφανίζονται στην αγορά του evershop.gr ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας προσφοράς. Επιπλέον, το μέλος συναινεί στην αποθήκευση και χρήση των δεδομένων του για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς πέρα από τη λήξη της συνδρομής του. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι οι ληφθείσες ή κατατεθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους θα συνεχίσουν να είναι ορατές και ότι θα εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη υποχρέωση φύλαξης των δεδομένων αυτών.

Ξ. Cookies

Η evershop.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (text files) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως μας επιτρέπουν να ελέγχουμε πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας.
Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του site, ωστόσο δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και το Ν 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας καθιστά ανίκανη την εγκατάσταση «cookies», εσείς θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Θα επηρεάσει μόνο την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνουμε εμείς για τις εσωτερικές μας αναφορές.Η evershop.gr συμμετέχει στο πρόγραμμα «Interest Based Advertising» της Google, μέσω του οποίου η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε χρήστες ενδέχεται να στοχεύει χρήστες που είτε: α) ανήκουν σε ιδιόκτητες λίστες, είτε β) είναι κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, όπως αυτά καθορίζονται από τη Google. Δείτε αναλυτικά τις πολιτικές απορρήτου που διέπουν το πρόγραμμα.

 

1. ΤΕΛΗ

Τα τέλη διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ που θα βρείτε στο τέλος αυτού του κειμένου

1.1. Γενικά

 • Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Αγοραστής  στο evershop.gr είναι δωρεάν.
 • Η εγγραφή ως ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να είναι δωρεάν ή με χρέωση αναλόγως του προγράμματος προβολής.
 • Ως Αγοραστής δεν χρεώνεστε με τέλη για την παραγγελία και την αγορά.
 • Για την προσφορά και πώληση, επιβαρύνεστε με τέλη σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.
 • Σε περίπτωση που είστε επαγγελματίας, θα λάβετε τιμολόγιο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά ή μέσω e-mail.

Σημείωση: χαμηλότερα τέλη μπορεί να ισχύσουν σύμφωνα με τυχόν προσωρινές / μεμονωμένες προωθητικές ενέργειες.

1.2 Είδη Τελών

Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας πώλησης , ως Πωλητής χρεώνεστε με τα τέλη επιτυχημένης πώλησης.

 

1.3 Τέλη δημοσίευσης

Τα τέλη δημοσίευσης εξαρτώνται από την επιλογή προγράμματος προβολής και είναι αναλογικά της διάρκειας προβολής και του αριθμού των προϊόντων. Το evershop.gr δύναται να μεταβάλλει την πολιτική τιμών για τους νέους συμβαλλόμενους πωλητές.

 

1.4 Τέλη επιτυχημένης πώλησης

1.4.1 Γενικά

Τα τέλη επιτυχημένης πώλησης που είναι ποσοστό από το σύνολο του ποσού κάθε παραγγελίας κρατούνται ως μεσιτεία από το ποσό που καταβάλλει ο πελάτης-αγοραστής και ενώ στον πωλητή καταβάλλονται μετά 15 ημερών το υπόλοιπο ποσό πλέον των μεταφορικών που συμπεριλαμβάνονται στη σχετική συναλλαγή.  Τα τέλη ως ποσοστό επί του ποσού πώλησης διαφέρουν και συμφωνούνται ανά περίπτωση αναλόγως του είδους των προϊόντων και των σχετικών περιθωρίων κέρδους  και περιγράφονται αναλυτικά εντός του ιδιωτικού συμφωνητικού που συνάπτεται με το evershop.gr.
Ενδεικτικό ποσοστό μεσιτείας που εφαρμόζεται ως τέλος μετά από επιτυχημένη πώληση για τους  επαγγελματίες εμπόρους ή τους ιδιώτες μπορεί να κυμαίνεται από 2% έως 7% αναλόγως το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα επισυναφθεί ανάμεσα στο evershop.gr και στον πωλητή.
Με την είσπραξη της μεσιτείας-τέλους επιτυχημένης πώλησης θα τιμολογείται από το evershop.gr με αντίστοιχο νόμιμο Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών προς τους Πωλητές.
Οι επαγγελματίες πωλητές είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν παραστατικά πώλησης που να συμφωνούν με τις αντίστοιχες παραγγελίες που λαμβάνουν ηλεκτρονικά με email από το evershop.gr εφόσον βέβαια αυτές εκτελούνται κανονικά ποσοτικά και ποιοτικά σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη.     1.5 Εξαιρέσεις

Δείτε αναλυτικά εδώ

1.6 Τέλη προώθησης πωλήσεων

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ : Η προβολή 5 διαφορετικών  προϊόντων προς πώληση για διάστημα ενός (1) έτους είναι ΔΩΡΕΑΝ .Ισχύει για ολόκληρο το έτος 2017.
 Η επέκταση του Δωρεάν Προγράμματος για Ιδιώτες πέραν τους ενός έτους είναι στην διακριτική ευχέρεια της διαχείρισης του evershop
 

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ

2.1.1 Βασικοί κανόνες

Τα τέλη προώθησης πωλήσεων δεν επιστρέφονται, με εξαίρεση την ακόλουθη περίπτωση. Αν μια προσφορά διαγραφεί από το evershop.gr πριν τη λήξη της κανονικής της διάρκειας, επειδή παραβιάζει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, τα τέλη προώθησης πωλήσεων επιστρέφονται αυτομάτως.

Αν δημοσιευθεί κατά λάθος μία προσφορά ή/ και αν μία προσφορά διαγραφεί από τον ίδιο τον πωλητή, τα τέλη προώθησης πωλήσεων συνεχίζουν να οφείλονται και δεν επιστρέφονται.

 

3. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

3.1 Χρόνος τιμολόγησης

Οι χρεώσεις τελών ή/ και τυχόν πιστωτικές εγγραφές θα σας αποστέλλονται κάθε 30 ημέρες μέσω e-mail .

 

3.2 Προθεσμία πληρωμής

Το τιμολόγιο (ή ενημερωτικό χρεωστικό σημείωμα όταν πρόκειται για ιδιώτη), αποστέλλεται μέσω Email. Στο τιμολόγιο (ή ενημερωτικό χρεωστικό σημείωμα όταν πρόκειται για ιδιώτη) θα αναφέρονται οι κινήσεις λογαριασμού του προηγούμενου κύκλου τιμολόγησης και το τρέχον υπόλοιπο λογαριασμού. Το μέλος υποχρεούται να πληρώσει, ακόμα κι αν δεν λάβει το τιμολόγιο (ή ενημερωτικό χρεωστικό σημείωμα όταν πρόκειται για ιδιώτη) για τεχνικούς λόγους.

Οι οφειλές αποπληρώνονται το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την λήψη του τιμολογίου (αν είστε επαγγελματίας) ή του ενημερωτικού χρεωστικού σημειώματος (αν είστε ιδιώτης).

15 ημέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης αποστέλλεται η πρώτη υπενθύμιση πληρωμής μέσω Email και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία τιμολόγησης η δεύτερη υπενθύμιση πληρωμής (μέσω ταχυδρομικής επιστολής).

Σε περίπτωση μη πληρωμής ενός εκκρεμούς ποσού τιμολόγησης, ο λογαριασμός σας δεσμεύεται αυτόματα 45 ημέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης.

 

3.3 Τρόπος πληρωμής

-Πληρωμή με paypal , τραπεζική κατάθεση ή πιστωτική κάρτα (MasterCard & Visa κλπ  ) μέσω VIVA PAYMENTS

είναι ίδια.

 

-Πληρωμή με κατάθεση σε τράπεζα ή μέσω e-banking

Σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε με κατάθεση σε τράπεζα ή με ηλεκτρονικό έμβασμα (e-banking) μπορείτε να επιλέξετε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΙΒΑΝ

Για καταθέτες εξωτερικού

ALPHA BANK

   

BRANCH
SWIFT:

EFG EUROBANK ERGASIAS SA

   

BRANCH
SWIFT:

PIRAEUS BANK

   

BRANCH
SWIFT:

ΕΤΗΝΙΚΙ ΒΑΝΚ (ETE)

   

BRANCH
SWIFT:

 

Οδηγός Αγοραπωλησιών

A. Επιβεβαίωση στοιχείων στο evershop.gr

Για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, το κινητό τηλέφωνο του μέλους που καταχωρείται κατά την εγγραφή επαληθεύεται μέσω της αποστολής του κωδικού ενεργοποίησης με mail ή SMS.

Για να δημοσιεύσετε προσφορές ως πωλητής πρέπει να εγκριθεί η αίτησή σας.

Β. Σύστημα αξιολόγησης

Κάθε μέλος του evershop.gr διαθέτει ένα προφίλ αξιολόγησης, το οποίο πληροφορεί για τις προηγούμενες δραστηριότητές του στο evershop.gr και είναι ορατό σε όλους τους επισκέπτες. Με τη βοήθεια αυτού του προφίλ αξιολόγησης, κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει μια συνοπτική εικόνα για την ποιότητα ενός μέλους και να ελέγξει τη φήμη του μέλους στο evershop.gr

Γ. Είδη προσφορών
Στο evershop.gr  ο πωλητής μπορεί ελεύθερα να διαμορφώνει την τιμή των προϊόντων προς διάθεση κι εννοείται ότι με την καταχώριση παραγγελίας από τον αγοραστή δεσμεύεται να δεχτεί και να τιμολογήσει το ποσό που αναγράφεται στην παραγγελία. Απαγορεύεται η αλλαγή τιμής ενός συγκεκριμένου προϊόντος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγγελία του. Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει την τιμή ενός προϊόντος μόνο εφόσον δεν υπάρχει ενεργή παραγγελία και μόνο εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής δεν έχει εξοφλήσει την παραγγελία σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας.  

Δ. Τήρηση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων τρίτων κατά τη δημοσίευση προσφορών

Εικόνες, κείμενα κλπ που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο δεν αποτελούν δημόσια περιουσία. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι η αντιγραφή ή/και η λήψη κειμένων, εικόνων κλπ ενδεχομένως να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιτρέπεται μόνο η χρήση εικόνων και κειμένων που έχει δημοσιεύσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή για τα οποία κατέχει κάποια άδεια χρήσης.

Οι κάτοχοι συγγενικών δικαιωμάτων (κυρίως πνευματικών δικαιωμάτων) μπορούν να αναφέρουν στο evershop.gr τις προσφορές προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Το evershop.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απομακρύνει όλες τις προσφορές που παραβιάζουν τα συγγενικά δικαιώματα τρίτων, εφόσον αυτό της γνωστοποιηθεί.

Ε. Απαγορευμένα προϊόντα

Συγκεκριμένα είδη προϊόντων απαγορεύεται να διακινούνται στην πλατφόρμα του evershop.gr. Μια υποδειγματική επισκόπηση για αυτό το θέμα υπάρχει στην τρέχουσα λίστα απαγορευμένων προϊόντων.

Προσέξτε:

 • Τα αναφερόμενα ως απαγορευμένα προϊόντα αποτελούν απλώς παραδείγματα.
 • Ακόμα κι αν ένα προϊόν δεν αναφέρεται ρητά στην εν λόγω λίστα απαγόρευσης, το evershop.gr μπορεί να απαγορεύσει την προσφορά μέσα από την πλατφόρμα της. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το αν μία προσφορά ή η διαφήμιση ενός προϊόντος είναι επιτρεπτή μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών του evershop.gr .
 • Ακόμα κι αν η εν λόγω λίστα απαγόρευσης προβλέπει εξαιρέσεις (δηλαδή επιτρέπει την προσφορά σε μεμονωμένες, συγκεκριμένες περιπτώσεις) η evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρεκκλίνει των εν λόγω εξαιρέσεων.

Την εκάστοτε τρέχουσα λίστα απαγορευμένων προϊόντων θα τη βρείτε παρακάτω.

H. Διαμόρφωση των προσφορών

Γενικά

Αυτός που δημιουργεί την προσφορά καθορίζει τον χρόνο έναρξης, τον αριθμό τεμαχίων, την τιμή,  τους όρους πληρωμής και παράδοσης καθώς και την εγγύηση.

 

Προθεσμία διαθεσιμότητας

Η προθεσμία διαθεσιμότητας ενημερώνει τον αγοραστή για το αν ο πωλητής έχει κάποιο προϊόν από απόθεμα ή ποια είναι η προθεσμία μέχρι τα προϊόντα να βρίσκονται στη διάθεση του πωλητή. Η καταχωρημένη προθεσμία ξεκινάει να ισχύει από την ολοκλήρωση της προσφοράς.

Έξοδα μεταφοράς

Ο πωλητής μπορεί να επιλέξει κατά το σχεδιασμό της προσφοράς αν τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον αγοραστή ή θα πληρωθούν από τον πωλητή. Τα έξοδα μεταφοράς περιλαμβάνουν τα ταχυδρομικά τέλη εντός της Ελλάδας και τα έξοδα συσκευασίας για το εκάστοτε προϊόν.

Τα ταχυδρομικά τέλη εντός της Ελλάδας πρέπει να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε ισχύοντα ταχυδρομικά τέλη. Ο πωλητής μπορεί να καθορίσει τα έξοδα μεταφοράς στο κείμενο της προσφοράς και ειδικά αν θέλει να παραδώσει το προϊόν σε γειτονική χώρα του εξωτερικού ή αν θέλει να το παραδώσει από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Με την υποβολή της προσφοράς του ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει τα ενδεχόμενα έξοδα μεταφοράς, ακόμα κι αν τα έξοδα αυτά εμφανίζονται συγκριτικά υψηλά.

Θ. Λειτουργία «Ερωτήσεις και απαντήσεις»

Κάθε μέλος που ολοκλήρωσε την εγγραφή του έχει τη δυνατότητα στη σελίδα προσφορών να θέσει ερωτήσεις, σχετικά με το καταχωρημένο προϊόν, στον πωλητή  με τη λειτουργία «Ερωτήσεις και Απαντήσεις».

Κατά την απάντηση της ερώτησης ο πωλητής μπορεί να αποφασίσει αν η εν λόγω ερώτηση είναι γενικής φύσεως, π.χ. ξέχασε ένα χαρακτηριστικό των προδιαγραφών του προϊόντος του και να επιλέξει τη δημοσίευσή της ερώτησης και της απάντησης στη σελίδα προσφορών.

Αν ο πωλητής κρίνει ότι η ερώτηση και η απάντησή του είναι «προσωπικής» φύσεως, ο ερωτών θα λάβει την απάντηση μέσω Email και η ερώτηση και η απάντηση δεν θα εμφανιστούν στη σελίδα προσφορών.

Η απάντηση αυτού που κάνει την προσφορά είναι δεσμευτική και σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης της προσφοράς αποτελεί στοιχείο της σύμβασης αγοράς.

Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση επανενεργοποίησης (χειροκίνητης ή αυτόματης) κάποιας προσφοράς όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που είχαν δοθεί από πριν σχετικά με την προσφορά επανεμφανίζονται αυτόματα (εκτός από τις απαντήσεις «προσωπικής» φύσεως).

Παρόλο που γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα μέλη μας είναι έντιμα και σοβαρά, περιστασιακά γίνεται κακή χρήση της λειτουργίας «Ερωτήσεις και Απαντήσεις».

Οι παρακάτω περιπτώσεις χρήσης της λειτουργίας «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» συνιστούν κακή χρήση και δεν επιτρέπονται:

 • Υποβολή κάποιας προσφοράς με σκοπό τη διεξαγωγή συναλλαγών εκτός του evershop.gr.
 • Οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης προϊόντος, αντικειμένου ή παροχής υπηρεσιών.
 • Προσβολές ή ενοχλήσεις μελών.
 • Ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων όπως email και τηλέφωνο.

Ι. Προειδοποίηση και αποκλεισμός μελών

Οι ακόλουθες αρχές ισχύουν όσον αφορά την προειδοποίηση και τον αποκλεισμό μελών:

Περιγραφή

Το evershop.gr μπορεί να αντιδράσει ως εξής

Εσφαλμένα στοιχεία κατά την εγγραφή (συγκεκριμένα λάθος όνομα, λάθος ταχυδρομική διεύθυνση ή λάθος αριθμός τηλεφώνου)

Αποκλεισμός μέλους

Το μέλος είναι κάτω των 18 ετών

Αποκλεισμός μέλους

Πρώτη κατάθεση προσφοράς τιμής σε προσφορά που δημοσίευσε το ίδιο μέλος.

Προειδοποίηση μέλους

Επαναλαμβανόμενη κατάθεση προσφοράς τιμής σε προσφορά που δημοσίευσε το ίδιο μέλος.

Αποκλεισμός μέλους

Πρώτη δημοσίευση ή/και πώληση 
απαγορευμένων προϊόντων

Προειδοποίηση ή αποκλεισμός μέλους

Επαναλαμβανόμενη δημοσίευση προσφοράς ή/και πώληση 
απαγορευμένων προϊόντων

Αποκλεισμός μέλους

Κακή χρήση της λειτουργίας «Ερωτήσεις και Απαντήσεις»

Προειδοποίηση μέλους

Επαναλαμβανόμενη κακή χρήση της λειτουργίας «Ερωτήσεις και Απαντήσεις»

Αποκλεισμός μέλους

Κακή χρήση ή αθέμιτη εκμετάλλευση του συστήματος αξιολόγησης

Προειδοποίηση μέλους

Επαναλαμβανόμενη κακή χρήση ή αθέμιτη εκμετάλλευση του συστήματος αξιολόγησης

Αποκλεισμός μέλους

Κακή χρήση της αίτησης επιστροφής

Αποκλεισμός μέλους

Το μέλος δεν πλήρωσε τα τέλη εντός 60 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης

Αποκλεισμός μέλους

Πρώτη κατάθεση προσφοράς τιμής χωρίς πρόθεση αγοράς

Προειδοποίηση μέλους

Επαναλαμβανόμενη κατάθεση προσφοράς τιμής χωρίς πρόθεση αγοράς

Αποκλεισμός μέλους

Μη αποδοχή των αγορασθέντων προϊόντων παρόλο που δεν έχουν γίνει παράπονα στον πωλητή

Προειδοποίηση μέλους

 

Αποκλεισμός μέλους

Μη παράδοση των προϊόντων που έχουν πουληθεί παρόλο που δεν έχουν γίνει παράπονα στον αγοραστή

Προειδοποίηση μέλους

 

 

Παραβίαση άλλων Γενικών Όρων ή άλλων ισχυόντων νομικών διατάξεων

Προειδοποίηση ή αποκλεισμός του μέλους

 

 

Η προειδοποίηση ή ο αποκλεισμός ενός μέλους μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή αν το evershop.gr έχει άλλο έννομο συμφέρον για την προειδοποίηση ή τον αποκλεισμό ενός μέλους. Η προειδοποίηση ή ο αποκλεισμός κάποιου μέλους έγκειται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του evershop.gr

 

 

Απαγορευμένα Προϊόντα

Το evershop.gr διαθέτει κατάλογο απαγορευμένων προϊόντων o οποίος μπορεί να επεκτείνεται και να ενημερώνεται διαρκώς. Η προσφορά των απαγορευμένων προϊόντων από το evershop.gr απαγορεύεται αν δεν υπάρχει η ρητή έγκρισή της. Επιπλέον το evershop.gr διατηρεί ρητά τα δικαιώματά της σύμφωνα με τον όρο VI παρ. 8 των Γενικών Όρων.

Ακόμα κι αν ένα προϊόν δεν αναφέρεται ρητά στον εν λόγω κατάλογο απαγορευμένων προϊόντων το evershop.gr μπορεί να απαγορεύσει την προσφορά του.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για προϊόν, παρακαλώ επικοινωνήστε πρώτα με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ακόμα κι αν ένα προϊόν δεν αναφέρεται ρητά στην εν λόγω λίστα απαγόρευσης το evershop.gr μπορεί να απαγορεύσει την προσφορά του.
Σε περίπτωση αβεβαιότητας παρακαλώ επικοινωνήστε πρώτα με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σημαντικές γενικές υποδείξεις:

 • Ο εν λόγω κατάλογος απαγορευμένων προϊόντων ενημερώνεται συνεχώς και ως εκ τούτου δεν είναι οριστικός. Τα αναφερόμενα ως απαγορευμένα προϊόντα αποτελούν απλώς παράδειγμα.
 • Ακόμα και αν ο εν λόγω κατάλογος απαγορευμένων προϊόντων προβλέπει εξαιρέσεις (δηλαδή επιτρέπει την προσφορά σε μεμονωμένες, συγκεκριμένες περιπτώσεις), το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει της εφαρμογή εξαίρεσης.
 • Το evershop.gr διατηρεί ρητώς όλα τα δικαιώματά της από τους Γενικούς Όρους του evershop.gr.
  Επίσης μπορεί να διαγραφούν προσφορές που έχουν αναφερθεί από τις αρχές (υπηρεσία ελέγχου τροφίμων, αστυνομία, τελωνείο κλπ) ή δικαιούχους εμπορικών σημάτων και τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
 • Μπορεί επίσης να διαγραφούν προσφορές που περιλαμβάνουν ανεπαρκή ή παραπλανητικά στοιχεία.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Κλοπιμαία

Διευθύνσεις οποιουδήποτε είδους, κατάλογοι οποιουδήποτε είδους

Μετοχές, χρεόγραφα υφιστάμενων και καταχωρημένων επιχειρήσεων, ομόλογα

Προσφορές που συνδέονται με τυχερά και άλλου είδους παιχνίδια, προσφορές που σας υπόσχονται ότι θα κερδίσετε χρήματα
Φάρμακα και ιατρικά προϊόντα

Ταυτότητες και άδειες υπηρεσιών

Εργαλεία και λογισμικό αποκωδικοποίησης/αποκρυπτογράφησης

Ονόματα χώρου (domain name) και διαφημιστικά παράθυρα (banner)

Downloads/Σύνδεσμοι Internet
Ναρκωτικά και λοιπές ψυχότροπες ουσίες

Εκρηκτικά προϊόντα, ραδιενεργές ουσίες και λοιπά χημικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία

Τηλεπικοινωνιακά μέσα, κυρίως εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας που αντιτίθενται στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών

Διατακτικές, κουπόνια, δελτία

Πολεμικά και στρατιωτικά υλικά
Ζωντανά ζώα

Τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης που αντιτίθενται στον ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3668/2008 και λοιπές Υ.Α. , τις αγορανομικές και άλλες διατάξεις με συναφές περιεχόμενο

Ανθρώπινα όργανα / Προστατευμένη χλωρίδα και πανίδα

Εθνικοσοσιαλιστικά [Ναζιστικά] προϊόντα

Πορνογραφία οποιουδήποτε είδους (ειδικά παιδική πορνογραφία και κτηνοβασία)

Ευρεσιτεχνίες και εμπορικά σήματα καθώς και λογοκλοπές, αντίγραφα, πειρατικές ηχογραφήσεις κλπ.

Επανεγγραφόμενα μέσα όπως CD, DVD, Video, φωτοαντίγραφα κλπ.

Όπλα υπό την έννοια του Νόμου περί Όπλων [Ν, 2168/1993 «Όπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικές ύλες κλπ θέματα»], κυρίως πυροβόλα, ρόπαλα και αγχέμαχα όπλα οποιουδήποτε είδους όπως και πυρομαχικά οποιουδήποτε είδους

Προϊόντα καπνού

Συσκευές κινητών τηλεφώνων όπου δεν αναγράφεται το ποσοστό απορρόφησης ακτινοβολίας SAR

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Διευθύνσεις ιστοσελίδων / E-Mail

Αριθμούς τηλεφώνων

Στοιχεία συνδέσμων επαφών

Δυσφημίσεις / Προσβολές

Αναζήτηση, ανταλλαγές, διαφήμιση

Συμβάσεις μίσθωσης/συνδρομής κλπ

Πώληση εκτός evershop.gr

Ονόματα χώρου (domain name) και διαφημιστικά παράθυρα (banner)

Απομιμήσεις κινητών


Κλοπιμαία

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά προϊόντων τα οποία είναι προϊόντα κλοπής.
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

Διευθύνσεις οποιουδήποτε είδους, κατάλογοι οποιουδήποτε είδους

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά καταλόγων ή εγγράφων με διευθύνσεις που δημιουργούνται και/ή αποστέλλονται μέσω internet ή με άλλους τρόπους. Απαγορεύεται η προσφορά καταλόγων, από τους οποίους οι αγοραστές μπορούν να παραγγείλουν απευθείας και εκτός του evershop.gr.
Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Διευθύνσεις εμπόρων
 • Διευθύνσεις προμηθευτών
 • Διευθύνσεις κατασκευαστών
 • Λοιπές διευθύνσεις
 • Κατάλογοι

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Μετοχές, χρεόγραφα υφιστάμενων και καταχωρημένων επιχειρήσεων, ομόλογα

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά χρεογράφων.

Αυτό αφορά χρεόγραφα και εταιρικά μερίδια (π.χ. μετοχές) υφιστάμενων και καταχωρημένων επιχειρήσεων, τίτλους χρηματαγοράς και/ή χρηματοπιστωτικά μέσα, δάνεια, πιστώσεις και ασφάλειες ή παρόμοιες παροχές υπηρεσιών.

Eξαίρεση:

 • Πιστοποιητικά κυριότητας μετοχών επιτρέπεται να προσφερθούν προς πώληση στο evershop.gr, εφόσον έχουν ακυρωθεί ή λήξει ή ενσωματώνουν συμμετοχή σε επιχείρηση, η οποία δεν υφίσταται πλέον ως νομικό πρόσωπο

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Προσφορές που συνδέονται με τυχερά και άλλου είδους παιχνίδια, προσφορές που σας υπόσχονται ότι θα κερδίσετε χρήματα

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά προϊόντων που υπόσχονται χρηματικά κέρδη. Τέτοιου είδους προσφορές είναι αμφίβολες και υπόκεινται στο Νόμο περί Λαχειοφόρων Αγορών [Ν. ΑΧΛ/1887 «Περί Λαχείων» και τις τροποποιήσεις αυτού]. Επίσης, δεν επιτρέπονται προσφορές που συνδέονται με τυχερά ή άλλου είδους κερδοφόρα παιχνίδια.
Υπόδειξη:Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Φάρμακα και ιατρικά προϊόντα

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά ιατρικών προϊόντων και φαρμάκων υπό την έννοια της ελληνικής νομοθεσίας περί φαρμάκων και ιδίως του άρθρου 1 του ν.δ. 96/1973, όπως ισχύει και του άρθρου 2 της Υ.Α. Α6/10983/1984.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Αντισυλληπτικά χάπια ή παρόμοια
 • Viagra ή παρόμοια
 • Αντιπαρασιτικά φάρμακα
 • Μεταλλαξιογόνα φάρμακα (Poppers) ή παρόμοια

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ταυτότητες και άδειες υπηρεσιών

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και πιστοποιητικών.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα όπως π.χ. διπλώματα οδήγησης, διαβατήρια, ταυτότητες, εγκρίσεις, άδειες
 • Πλαστές ταυτότητες και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους
 • Έγγραφα που συμβάλουν στην κατάχρηση τίτλων (ακαδημαϊκοί βαθμοί, τίτλοι ή δημόσια αξιώματα) και επαγγελματικοί τίτλοι (δόκτωρ, δικηγόρος, κ.α.)

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Εργαλεία και λογισμικό αποκωδικοποίησης / αποκρυπτογράφησης

Στο evershop.gr απαγορεύεται η προσφορά εργαλείων αποκωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ασφαλισμένες περιοχές, επιχειρησιακό απόρρητο εταιριών και κωδικοποιημένα δεδομένα.

Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα είδη εργαλείων αποκωδικοποίησης / αποκρυπτογράφησης, υλικά, λογισμικό ή βοηθητικά μέσα.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Υλισμικό Hack ή Crack
 • Λογισμικό Hack ή Crack
 • Λογισμικό για ξεκλείδωμα SIM
 • Υλισμικό για ξεκλείδωμα SIM
 • Λογισμικό αντιγραφής κλειδωμένων CD ή DVD.

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ονόματα χώρου (domain name) και διαφημιστικά παράθυρα (banner)

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά προϊόντων τα οποία περιλαμβάνουν την αγορά ονομάτων χώρου (domain name) και διαφημιστικών παραθύρων (banner).

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Διευθύνσεις Email ή Internet

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Downloads/Σύνδεσμοι Internet

Στο evershop.gr απαγορεύεται η προσφορά Downloads (όπως προγράμματα για υπολογιστές + PDA, αρχεία MP3, E-Book κλπ). Εδώ συμπεριλαμβάνονται επίσης σύνδεσμοι internet για πληροφορίες (π.χ. συγγράμματα μαθημάτων / κύκλοι μαθημάτων) ή αρχεία.
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ναρκωτικά και λοιπές ψυχότροπες ουσίες

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά ναρκωτικών υπό την έννοια του Νόμου περί Ναρκωτικών Ουσιών, καθώς και λοιπών ψυχότροπων ουσιών. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για προϊόντα που είναι κατάλληλα και/ή προορίζονται για παρασκευή ή χρήση ψυχότροπων ουσιών.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Οποιουδήποτε είδους προϊόντα που υπόκεινται στον Νόμο περί Ναρκωτικών Ουσιών [Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά»] (ηρωίνη, κοκαΐνη, XTC, LSD, κλπ)
 • Σπόροι κάνναβης
 • Βελόνες
 • Κουτιά Homegrown (π.χ. για κάνναβη)

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Εκρηκτικά προϊόντα, ραδιενεργές ουσίες και λοιπά χημικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά ραδιενεργών ουσιών, δηλητηριωδών και εκρηκτικών ουσιών, πυροτεχνημάτων οποιουδήποτε είδους και επικίνδυνων για την υγεία χημικών ουσιών.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Δακρυγόνα
 • Σπρέι πιπεριού
 • Βόμβα δύσοσμου αερίου
 • Αμυντικά σπρέι
 • Οβίδες
 • Πυροτεχνήματα

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Τηλεπικοινωνιακά μέσα, κυρίως εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας που αντιτίθενται στη Νομοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά τηλεπικοινωνιακών μέσων, κυρίως εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνίας που αντιτίθενται στη Νομοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Πομποί και/ή δέκτες
 • Συσκευές ραδιοεπικοινωνίας
 • Τηλεχειρισμοί
 • Τηλεχειριστήρια
 • Ασύρματες κάμερες
 • Δέκτες αναζήτησης
 • Πομποί παρεμβολής
 • Πομποί FM που διαθέτουν εμβέλεια μεγαλύτερη από 10m.
 • Προειδοποιητικές συσκευές ραντάρ

Τέτοιου είδους προϊόντα επιτρέπεται να προσφέρονται και να κυκλοφορούν μόνο όταν πληρούν τους όρους της Νομοθεσίας περί Τηλεπικοινωνιών.
Ερασιτεχνικές συσκευές ραδιοεπικοινωνίας μπορούν να δίνονται μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής ραδιοερασιτεχνικής ασύρματης συσκευής [Ν. 3592/2007 άρθρο 8 παρ. 21 και ΥΑ Μεταφορών και Επικοινωνιών 608/2002].
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Διατακτικές

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά προσωποπαγών και αμεταβίβαστων διατακτικών.
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Πολεμικό και στρατιωτικό υλικό

Πολεμικό και στρατιωτικό υλικό το εμπόριο του οποίου δεν επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

Ζωντανά ζώα

Στο evershop.gr απαγορεύεται η προσφορά ζωντανών ζώων, ζωικών προϊόντων και σκευασμάτων όλων των προστατευόμενων ειδών ζώων & φυτών.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Ζώα οποιουδήποτε είδους και ράτσας ( κουταβάκια, γατάκια κλπ)

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης που παραβιάζουν τον Αγορανομικό Κώδικα

[ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3668/2008 και λοιπές Υ.Α. και αγορανομικές διατάξεις]

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης (π.χ. καλλυντικά) που παραβιάζουν τον Αγορανομικό Κώδικα [ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3668/2008 και λοιπές Υ.Α. και αγορανομικές διατάξεις]. Ιδιαίτερα απαγορεύονται υποδείξεις οποιουδήποτε είδους που αποδίδουν σε κάποιο τρόφιμο ιδιότητες πρόληψης, σεξουαλικής απόδοσης ή ίασης ανθρώπινης ασθένειας.
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ανθρώπινα όργανα / Προστατευμένη χλωρίδα και πανίδα

Στο evershop.gr απαγορεύεται η προσφορά ανθρώπινων οργάνων καθώς και νεκροκεφαλών και σκελετών.

Το ίδιο ισχύει και για προστατευόμενα ζώα, φυτά και τα όργανά τους.

Παράδειγμα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Ανθρώπινες νεκροκεφαλές και σκελετοί
 • Παρασκευασμένα όργανα (ακόμη και για ιατρικούς σκοπούς)
 • Προστατευόμενα ζώα και φυτά και τα προϊόντα αυτών όπως:
 1. Ταριχευμένα μέρη ή σύνολο ζώου
 2. Ελεφαντόδοντα
 3. Γούνες αιλουροειδών
 4. Κέρατα ρινόκερου
 5. Οστά και δόντια φάλαινας
 6. Προϊόντα χελώνας
 7. Κρασί φιδιού

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ρατσισμός / Πολιτικός εξτρεμισμός / Βία

Απαγορεύεται στo evershop.gr   η προσφορά προϊόντων ρατσιστικού και/ή πολιτικού-εξτρεμιστικού βίαιου  περιεχομένου.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Μουσικά CD με συγκροτήματα ρατσιστικής ή  άλλου είδους βίας
 • Μπλούζες με βίαιες ή ρατσιστικές στάμπες


Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Πορνογραφία οποιουδήποτε είδους (ειδικά παιδική πορνογραφία και κτηνοβασία) / Προτροπή σε βία

Στο evershop.gr απαγορεύεται η δημοσίευση πορνογραφίας οποιουδήποτε είδους (ειδικά παιδικής πορνογραφίας και κτηνοβασίας), προϊόντων και προσφορών με σεξουαλικές ή χυδαίες αναφορές, προϊόντων με έντονο βίαιο περιεχόμενο ή αναφορά απαγορευμένων βίαιων εικόνων καθώς και επικίνδυνων για τη νεολαία προϊόντων.

Συγκεκριμένα απαγορεύονται τα ακόλουθα προϊόντα και δραστηριότητες:

 • Soft ή Hardcore πορνό ανεξάρτητα από το είδος του μέσου (CD, DVD, Video, αφίσα, βιβλία κλπ)
 • Υπηρεσίες όπως για παράδειγμα: Πορνεία, τηλεφωνικό σεξ ή εικονικό σεξ
 • Φουσκωτές κούκλες
 • Δονητές, ράβδοι μασάζ, ερωτικές μπάλες και αξεσουάρ
 • Σαδομαζοχιστικά αξεσουάρ όπως χειροπέδες, μαστίγια, δεσμά
 • Αφροδισιακές ουσίες
 • Κανιβαλισμός οποιουδήποτε είδους (ταινίες DVD όπως: Canniball Holocaust, Cannibal Apocalypse…)
 • Επιπλέον ισχύει ο κανόνας ότι οι προσφορές δεν περιλαμβάνουν εικόνες που παρουσιάζουν γεννητικά όργανα και / ή γυμνά στήθη ή ανθρώπους κατά τη σεξουαλική πράξη.

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Συσκευές κινητών τηλεφώνων όπου δεν αναγράφεται το ποσοστό απορρόφησης ακτινοβολίας SAR

Απαγορεύεται η δημοσίευση προσφορών που αφορούν συσκευές κινητών τηλεφώνων οι οποίες δεν αναγράφουν το ποσοστό απορρόφησης ακτινοβολίας SAR. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999, άρθρο 6 παράγραφος 3 και 4 , αρ.8 παρ. 1 και 3 , αρ.9 , αρ.12., είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ποσοστού απορρόφησης ακτινοβολίας SAR προκειμένου να διατεθεί ένα κινητό τηλέφωνο στο εμπόριο.
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ευρεσιτεχνίες και εμπορικά σήματα καθώς και λογοκλοπές, αντίγραφα κλπ

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά προϊόντων, η πώληση των οποίων θίγει τα δικαιώματα περί εμπορικών σημάτων τρίτων. Σε περίπτωση που προϊόντα θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, επιχειρησιακό απόρρητο ή λοιπά δικαιώματα προστασίας, όπως της προσωπικότητας ή προστασίας δεδομένων τρίτων (κυρίως πειρατικά προϊόντα όπως π.χ. απομιμήσεις, πλαστογραφίες π.χ. ρολόγια, κοσμήματα, λογισμικό CD-R κλπ), το evershop.gr υποστηρίζει τους κατόχους των δικαιωμάτων προστασίας. Αυτοί μπορούν να αναφέρουν στo evershop.gr ποιοι έθιξαν τα δικαιώματά τους και να επιφέρουν την διαγραφή αυτών των προσφορών.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Πλαστογραφίες, αντίγραφα, πειρατικά.
 • Προϊόντα με μάρκα «Louis Vuitton» που δεν έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία Louis Vuitton
 • Όλα τα προϊόντα «μαϊμού»: π.χ. Γυαλιά ηλίου στιλ Armani, «εμπνευσμένα από» κλπ.
 • Στον τίτλο και/ή στην περιγραφή του προϊόντος υπάρχει κάποια μάρκα χωρίς στην πραγματικότητα το προϊόν να είναι αυτή η μάρκα (π.χ. Prada όταν δεν είναι προϊόν Prada κλπ.)
 • Πλαστό αυτόγραφο το οποίο προσφέρεται ως γνήσιο

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Επανεγγραφόμενα μέσα όπως CD, DVD, Video, φωτοαντίγραφα κλπ

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά επανεγγραφόμενων μέσων όπως CD, DVD, VHS ή άλλου αντίστοιχου είδους, που έχουν υποστεί επανεγγραφή .

Παραδείγματα απαγορευμένων επανεγγραφών:

 • Ιδιωτικές λήψεις
 • Δημιουργίες λογισμικού (ακόμα και Free / Shareware π.χ. από το Internet)
 • Αντιγραμμένα αρχεία μέσων / συλλογές (εικόνες, μουσική και/ή ταινίες)
 • Πειρατικές αντιγραφές οποιουδήποτε είδους (VHS, DVD, CD-Rom κλπ)
 • Φωτοαντίγραφα βιβλίων, μαθητικών συγγραμμάτων ή σχολικών κύκλων μαθημάτων

Είναι αυτονόητο ότι επιτρέπεται η πώληση κενών μέσων όπως τα ανωτέρω ή αυθεντικών φορέων δεδομένων.

Προσοχή: Η πώληση κενών CD/DVD και άλλων αντίστοιχων μέσων επιτρέπεται μόνο αν ο εισαγωγέας έχει καταβάλει το αντίστοιχο ποσό που απαιτείται από τον νόμο για τη διακίνηση κενών φορέων δεδομένων.
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους

 

Όπλα οποιουδήποτε είδους κυρίως πυροβόλα, ρόπαλα, αγχέμαχα όπως και πυρομαχικά οποιουδήποτε είδους

Απαγορεύεται στo evershop.gr η προσφορά όπλων οποιουδήποτε είδους, κυρίως πυροβόλων, ροπάλων και αγχέμαχων όπλων, Air Soft Gun και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

Μαχαίρια/σπαθιά

 • Μαχαίρια 2 όψεων
 • Πτυσσόμενα μαχαίρια, χειριζόμενα με το ένα χέρι
 • Butterfly-Knife (μαχαίρια πεταλούδα)
 • Μαχαίρια για μπότες
 • Μαχαίρια με εσοχή (αγχέμαχο όπλο με σταθερή λεπίδα)
 • Εκτοξευόμενα μαχαίρια
 • Εκτοξευόμενα αστέρια
 • Εξαρτήματα όπλων (αποθήκευση, κάνες, κλείστρα, λάμες, πολεμοφόδια κλπ)
 • Ξιφολόγχες
 • Σπαθιά
 • Σπαθιά σαμουράι
 • Μοντέλα εκθέσεων/Μοντέλα συλλογών (ακόμα και αν τα μαχαίρια δηλώνονται ως μη αιχμηρά)
 • Γενικά όλα τα μαχαίρια με λάμα μεγαλύτερη από 15 εκ. (εξαίρεση: μαχαίρια κουζίνας, οικιακά, ψαριών και τσέπης)

 

Άλλα:

 • Γενικά όλα τα πυροβόλα όπλα απαγορεύονται (περίστροφα, πιστόλια, ρεβόλβερ κλπ)
 • Εξαρτήματα όπλων όπως κάνες και σκανδάλες
 • Αξεσουάρ όπλων όπως αξεσουάρ αποθήκευσης και σιγαστήρες
 • Πυροβόλα κρότου, όπλα αερίων και σημάτων
 • Λογχοπέλεκυς
 • Βαλλίστρα
 • Τόξο
 • Σιδερογροθιές
 • Ασιατικά Nunchaku
 • Taser, όπλα ηλεκτροπληξίας (οποιουδήποτε είδους)
 • Καμουφλαρισμένα όπλα όπως π.χ. στυλό πυροβόλο όπως και όλα τα όπλα που δεν αναγνωρίζονται σαφώς ως όπλα

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Προϊόντα καπνού

Απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων και προϊόντων νικοτίνης.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Τσιγάρα οποιουδήποτε είδους (Marlboro, Winston, Kent, κλπ)

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Προσφορές σε λάθος κατηγορία

Προσφορές που έχουν καταχωρηθεί σε λάθος κατηγορία μπορεί να μεταφερθούν ή να διαγραφούν από το evershop.gr.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Μοτοσικλέτα στην κατηγορία γραμματοσήμων
 • CD στην κατηγορία δίσκων βινυλίου
 • Έπιπλο στην κατηγορία μοντέλων σιδηροδρόμων

 
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Δικαιώματα νομής και κυριότητας

Προσφορές στις οποίες το προϊόν που πωλείται δεν ανήκει νόμιμα στον πωλητή διαγράφονται από το evershop.gr.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Νοικιασμένα μόντεμ/ρούτερ
 • Δεν επιτρέπεται η πώληση αυτοκινήτων για τα οποία ισχύει χρηματοδοτική μίσθωση / πληρωμή με δόσεις.

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Διευθύνσεις ιστοσελίδων / Διευθύνσεις E-Mail

Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση σε όλες τις εικόνες, τίτλους, περιγραφές προσφορών, αξιολογήσεις, Ερωτήσεις & Απαντήσεις (συμπεριλαμβανομένων «Ιδιωτικών» απαντήσεων στις Ερωτήσεις & Απαντήσεις και στα προσωπικά μηνύματα ), όπως και στο όνομα χρήστη.

 • Στοιχεία ιστοσελίδων (μηχανή αναζήτησης, διευθύνσεις ιστοσελίδων, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σύνδεσμοι http://, γενικές ιστοσελίδες).

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Καμία δημοσίευση τηλεφώνου

Απαγορεύεται η δημοσίευση τηλεφώνων πριν την ολοκλήρωση σύμβασης αγοραπωλησίας σε οποιοδήποτε πεδίο.


Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Στοιχεία συνδέσμων επαφών

Απαγορεύεται η καταχώρηση συνδέσμων επαφών, όπως η ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση ή τηλέφωνο σε όλες τις εικόνες, περιγραφές προσφορών, αξιολογήσεις, Ερωτήσεις & Απαντήσεις (συμπεριλαμβανομένων απαντήσεων στις Ερωτήσεις & Απαντήσεις και στα προσωπικά μηνύματα).
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Δυσφημίσεις / προσβολές

Απαγορεύεται στις περιγραφές προϊόντων, στο E-mail όπως και στις «Ερωτήσεις & Απαντήσεις» η δυσφήμιση άλλων χρηστών, η προσβολή τους και/ή δυσφήμιση των προσφορών τους.
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Αναζήτηση

Προσφορές στις οποίες αναζητούνται προϊόντα / προσφορές διαγράφονται από το evershop.gr. Επίσης διαγράφονται «Ερωτήσεις & Απαντήσεις» όπως και αξιολογήσεις που παραβιάζουν αυτήν την παράγραφο.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Εντολές αναζήτησης
 • Αναζητήσεις

 

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ανταλλαγές, διαφήμιση

Προσφορές με χαρακτήρα αγγελίας που εξυπηρετούν την «εκτός θέματος» επικοινωνία με άλλα μέλη διαγράφονται από το evershop.gr. Επιπλέον, διαγράφονται «Ερωτήσεις & Απαντήσεις» καθώς και αξιολογήσεις που παραβιάζουν αυτήν την παράγραφο.

Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Αγγελίες ανταλλαγής
 • Kαθαρή διαφήμιση
 • Ανταλλαγή οχήματος

 

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Συμβάσεις μίσθωσης/συνδρομής κλπ

Απαγορεύονται προϊόντα που προβλέπουν αναγκαστικά τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πληρωμής με δόσεις. Η τιμή προσφοράς πρέπει να αντιστοιχεί οπωσδήποτε στην τιμή μετρητοίς.

Προϊόντα των οποίων η αγορά συνδέεται με τη σύναψη συνδρομής πρέπει να αναφέρουν τον σχετικό όρο σαφώς και ξεκάθαρα.

Παραδείγματα (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Κινητά με συμβόλαιο
 • Καταχωρημένες προπληρωμένες κάρτες

 

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Πώληση εκτός του evershop.gr / Πώληση ανά κιλό


θα διαγράφονται. Θα διαγράφονται επίσης προσφορές στις οποίες παρακάμπτονται τα τέλη του evershop.gr και / ή η τελική τιμή προσφοράς δεν είναι σαφής (π.χ. πώληση ανά κιλό).
Παραδείγματα: (ενδεικτική απαρίθμηση)

 

 • Προσθήκες στο κείμενο προσφοράς που παραπέμπουν σε περαιτέρω προσφορές εκτός του evershop.gr όπως: «Με επιβάρυνση xxx ευρώ μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερα ίδια προϊόντα ή συμπληρώματα στην προσφορά» ή και: «Ζητούνται μεταπωλητές» κλπ.

 

 • Όταν η τιμή προσφοράς αφορά μονάδα μέτρησης (cm, kg, κλπ) και όχι το ίδιο το προϊόν (π.χ. τυρί/κρέας: η τιμή προσφοράς αναφέρεται σε 1 kg – το προϊόν όμως ζυγίζει 3 kg και ο αγοραστής έπρεπε να πληρώσει την τριπλή τιμή)

 

 

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Ονόματα χώρου και διαφημιστικοί χώροι

Απαγορεύεται η προσφορά προϊόντων στo evershop.gr, που περιέχουν την αγορά ονομάτων χώρου και διαφημιστικών χώρων.

Παραδείγματα (ενδεικτική απαρίθμηση)

 • Ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις διαδικτύου

 

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Απομιμήσεις κινητών

Απαγορεύονται προσφορές στις οποίες προσφέρονται κινητά τηλέφωνα χωρίς λειτουργίες, χωρίς σαφή υπόδειξη στο κείμενο και στον τίτλο της προσφοράς στα ελληνικά («απομίμηση», «χωρίς λειτουργίες» και/ή «παιχνίδι»)
Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.

 

Κάθε προϊόν που παραβιάζει γενικά την ισχύουσα νομοθεσία ή τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη

Απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση προϊόντων που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη. Παραδείγματα (ενδεικτική απαρίθμηση) – Πώληση εισιτηρίων, καρτών διαρκείας κλπ που περιέχουν τον όρο του αμεταβίβαστου και προς σκοπό κερδοφορίας.
 

Υπόδειξη: Το evershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει προσφορές οι οποίες παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους.