Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα.
Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε servers εντός κι εκτός Ελλάδας αλλά εντός Ε.Ε.
A. Καμία αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών
Η evershop.gr δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών. Συναλλαγές μέσω πιστωτικών γίνονται μόνο σε ασφαλές περιβάλλον που παρέχουν τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα (πχ paypal, viva payments)
B. Ορισμός προσωπικών δεδομένων
Τα ατομικά δεδομένα είναι προκαθορισμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)
Γ. Βασική αρχή
Το μέλος συναινεί ότι η evershop.gr και οι προσληφθέντες από την evershop.gr βοηθοί ή/και συνεργάτες/υπεργολάβοι θα αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσης που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ιδιότητα μέλους (π.χ. αναφορικά με το λογιστικό διακανονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή την διευκόλυνση της επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων), και τις συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της αγοράς evershop.gr. Αυτό αφορά κυρίως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση email, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του μέλους. Επίσης αναφορά με την ιδιότητά του ως μέλους και την πρόσβασή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το evershop.gr ή συνεργάτη/υπεργολάβο αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του evershop.gr κατά την εγγραφή του ή/και οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ίδιο το μέλος καθώς επίσης και για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το τυχόν υπόλοιπο ποσό οφειλής προς το evershop.gr.
 
Δ. Δεδομένα χρήσης
Το μέλος συναινεί ότι η evershop.gr θα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης του μέλους αναφορικά με τη χρήση του evershop.gr, ιδιαίτερα για να διαμορφώνει περαιτέρω την αγορά και την παρουσία της σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες του μέλους και για να ενισχύει την ασφάλεια της αγοράς. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, αυτό θα αφορά κυρίως τον τύπο λογισμικού πλοήγησης ιστού (Browser)(π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox) που χρησιμοποιεί το μέλος, το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows XP), το όνομα χώρου (π.χ. go.sunrise.gr) και τη διεύθυνση IP.
E. Τραπεζικός σύνδεσμος
Εάν το μέλος εισάγει στο λογαριασμό μέλους πληροφορίες λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του, τότε συναινεί ότι η evershop.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές τελών προς το μέλος και ότι αυτά τα στοιχεία, εφόσον το μέλος ενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία στον λογαριασμό μέλους του, θα αποστέλλονται με email στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μετά τη σύναψη σύμβασης στην evershop.gr.
ΣΤ. Δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και αξιολογήσεων μέλους
Το μέλος συναινεί ότι η evershop.gr θα δημοσιεύει το όνομα μέλους, την ημερομηνία εγγραφής, το προφίλ αξιολόγησης και ότι θα καταστήσει ελεύθερη την πρόσβαση στα κατατεθέντα από το μέλος σχόλια αξιολόγησης για άλλα μέλη του evershop.gr σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Το μέλος αποδέχεται ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η εχεμύθεια για ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.
Ζ. Δημοσιοποίηση προσφορών στην αγορά
Το μέλος συναινεί με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τα οποία εισαγάγει κατά τη δημιουργία μιας προσφοράς ή στο πλαίσιο της λειτουργίας «Ερωτήσεις & Απαντήσεις» ή της λειτουργίας αξιολόγησης. Επιπλέον, το μέλος συναινεί ότι το όνομα χρήστη καθώς και ο τόπος κατοικίας του θα είναι ορατά, όταν κάνει προσφορά από την ιστοσελίδα του evershop.gr.
H. Πρόσθετη δημοσιοποίηση προσφορών
Η evershop.gr έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει προσφορές και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες που δημοσιεύονται στην evershop.gr σε άλλες πλατφόρμες, καθώς και σε άλλα μέσα (π.χ. εφημερίδες), προσαρμόζοντας εν ανάγκη τη μορφή τους.
Θ. Διαβίβαση στοιχείων επικοινωνίας μετά τη σύναψη σύμβασης
Το μέλος συμφωνεί ότι η evershop.gr θα διαβιβάζει τα αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και ένα κείμενο που έχει καταχωρηθεί για το σκοπό αυτό από το μέλος, εφόσον το μέλος έχει ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία στον λογαριασμό μέλους – τον σύνδεσμο λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του μέλους στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο για τους σκοπούς της εκτέλεσης μιας σύμβασης που συνάφθηκε μέσω του evershop.gr.
Ι. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς
Το μέλος συμφωνεί ότι η evershop.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία).Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, η evershop.gr θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό email στο customerservice@evershop.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου.
Κ. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις
Το μέλος συμφωνεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η evershop.gr θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του evershop.gr.
Λ. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης
Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η evershop.gr έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.
M. Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης
Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.
Ν. Αποθήκευση και χρήση μετά τη λήξη της συνδρομής
Το μέλος συναινεί ότι τα στοιχεία που αφορούν προσφορές που σχετίζονται με το δικό του όνομα χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για προσφερόμενα προϊόντα, τον τόπο κατοικίας και τον ταχυδρομικό κώδικα του μέλους, τις προσφορές τιμών που κατέθεσε κ.λπ.) θα εμφανίζονται στην αγορά του evershop.gr ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας προσφοράς. Επιπλέον, το μέλος συναινεί στην αποθήκευση και χρήση των δεδομένων του για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς πέρα από τη λήξη της συνδρομής του. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι οι ληφθείσες ή κατατεθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους θα συνεχίσουν να είναι ορατές και ότι θα εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη υποχρέωση φύλαξης των δεδομένων αυτών.
Ξ. Cookies
Η evershop.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (text files) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως μας επιτρέπουν να ελέγχουμε πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας.
Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του site, ωστόσο δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και το Ν 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας καθιστά ανίκανη την εγκατάσταση «cookies», εσείς θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Θα επηρεάσει μόνο τ